Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Koblenz (Nemecko) 5. júna 2019 – Remondis GmbH/Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(vec C-429/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Koblenz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Remondis GmbH

Odporca v konaní o odvolaní: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Ďalší účastník konania: Landkreis Neuwied

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 12 ods. 4 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES1 vykladať v tom zmysle, že o spoluprácu ide už vtedy, ak verejný obstarávateľ príslušný pre likvidáciu odpadu vo svojej oblasti nevykoná v celom rozsahu sám úlohu likvidácie odpadu, ktorú mu ukladá vnútroštátne právo a ktorej splnenie si vyžaduje viacero pracovných postupov, ale poverí iného verejného obstarávateľa, ktorý je od neho nezávislý a ktorý je vo svojej oblasti tiež príslušný pre likvidáciu odpadu, aby vykonal niektorý z nevyhnutných pracovných postupov za odplatu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65.