Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgerichts Koblenz (Tyskland) den 5 juni 2019 – Remondis GmbH mot Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Mål C-429/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgerichts Koblenz

Parter i det nationella målet

Klagande: Remondis GmbH

Motpart: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Ytterligare deltagare i rättegången: Landkreis Neuwied

Tolkningsfrågan

Ska artikel 12.4 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG1 tolkas så, att ett samarbete kan anses föreligga redan om en upphandlande myndighet som har ansvar för avfallshanteringen inom sitt område och som enligt nationell rätt åläggs att på egen hand fullgöra ett avfallshanteringsuppdrag med flera olika arbetsmoment, inte utför detta uppdrag på egen hand utan ger en annan, i förhållande till förstnämnda myndighet fristående upphandlande myndighet, som även den har ansvar för avfallshanteringen inom sitt område, i uppdrag att utföra ett av de nödvändiga arbetsmomenten mot ersättning?

____________

1 EUT L 94, 2014, s. 65.