Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Constanţa (Румъния), постъпило на 12 април 2019 г. — Ira Invest SRL/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(Дело C-304/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Constanţa

Страни в главното производство

Жалбоподател — ищец в първоинстанционното производство: Ira Invest SRL

Ответник: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Преюдициален въпрос

Трябва ли разпоредбите на член 4, параграф 1, букви б), в), д) и е), на член 10, на член 21, параграф 1 и на член 32, параграфи 1—5 от Регламент (ЕС) № 1307/20131 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която при обстоятелства като разглежданите по главното производство изключва правото да се получат плащания поради мотива, че терените със земеделски насаждения, използвани като обработваема земя, не представляват „земеделска площ“ съгласно член 4 от Регламента?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 608).