Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Constanţa (Rumunsko) dne 12. dubna 2019 – Ira Invest SRL v. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(Věc C-304/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Constanţa

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka – žalobkyně v prvním stupni: Ira Invest SRL

Odpůrkyně – žalovaná v prvním stupni: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Předběžná otázka

Musí být čl. 4 odst. 1 písm. b), c), e) a f), článek 10, čl. 21 odst. 1 a čl. 32 odst. 1 až 5 nařízení (EU) č. 1307/20131 vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která za okolností, jako jsou okolnosti ve sporu v původním řízení, vylučuje ze zaplacení nároků [na podporu] zemědělce, a to z toho důvodu, že zařízení pro akvakulturu používaná jako orná půda nepředstavují „zemědělskou plochu“ ve smyslu článku 4 nařízení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).