Language of document :

2019 m. balandžio 12 d. Curtea de Apel Constanţa (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ira Invest SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(Byla C-304/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Constanţa

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė, ieškovė pirmoje instancijoje: Ira Invest SRL

Kita apeliacinio proceso šalis, atsakovė pirmoje instancijoje: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (ES) Nr. 1307/20131 4 straipsnio 1 dalies b, c, e ir f punktų, 10 straipsnio, 21 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 1–5 dalių nuostatos turėtų būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kuriais, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, teisės į išmokas ūkininkams nesuteikiamos dėl to, kad žemės sklypai su akvakultūros objektais, naudojami kaip ariamoji žemė, nėra „žemės ūkio paskirties žemė“, kaip apibrėžta to reglamento 4 straipsnyje?

____________

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013, p. 608).