Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Constanţa (Rumānija) – Ira Invest SRL/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(Lieta C-304/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Constanţa

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja – prasītāja pirmajā instancē: Ira Invest SRL

Atbildētāja apelācijas tiesvedībā un pirmajā instancē: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (ES) Nr. 1307/2013 1 4. panta 1. punkta b), c), e) un f) apakšpunkta, 21. panta 1. punkta un 32. panta 1.-5. punkta normas ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kas pamatlietā minētajos apstākļos izslēdz lauksaimnieku no tiesībām uz maksājumu tādēļ, ka zeme ar akvakultūras platībām, kas izmantota kā aramzeme, nav uzskatāma par “lauksaimniecības zemi” šīs regulas 4. panta nozīmē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV 2013, L 347, 608. lpp.).