Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanţa (Rumunsko) 12. apríla 2019 – Ira Invest SRL/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

(vec C-304/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Constanţa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka –žalobkyňa v prvom stupni: Ira Invest SRL

Odporkyňa-žalovaná v prvom stupni: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. b), c), e) a f), článku 10, článku 21 ods. 1 a článku 32 ods. 1 až 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/20131 vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá za podmienok, aké nastali vo veci samej, vylučuje právo poľnohospodára na získanie príslušných príspevkov z dôvodu, že pôda v rámci akvakultúrnych zariadení, ktorú využíva ako ornú pôdu, nepredstavuje „poľnohospodársku plochu“ podľa článku 4 nariadenia?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 608).