Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Constanţa (Romunija) 12. aprila 2019 – Ira Invest SRL/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(Zadeva C-304/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Constanţa

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica (tožeča stranka na prvi stopnji): Ira Invest SRL

Nasprotna stranka (tožena stranka na prvi stopnji): Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena 4(1)(b), (c), (e) in (f), člena 10, člena 21(1) in člena 32, od (1) do (5), Uredbe (EU) št. 1307/20131 razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, za kmeta izključuje pravico do plačila zato, ker zemljišča, na katerih se nahajajo ribogojnice, ki se uporabljajo kot orna zemljišča, niso „kmetijske površine“ v smislu člena 4 Uredbe?

____________

1 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 2013, str. 608).