Language of document :

2019 m. balandžio 23 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EB / Presidenza del Consiglio dei Ministri ir kt.

(Byla C-326/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: EB

Atsakovai: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli Studi Roma Tre

Prejudiciniai klausimai

1.        Ar, nepaisant to, kad valstybės narės nėra įpareigotos užtikrinti, kad terminuotos darbo sutartys būtų pakeistos į neterminuotas darbo sutartis, pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis1 priede pateikto bendrojo susitarimo 5 punktą „Piktnaudžiavimo prevencijos priemonės“, taip pat atsižvelgiant į lygiavertiškumo principą, yra draudžiama nacionalinės teisės normomis, kaip antai 2015 m. birželio 15 d. Decreto legislativo n. 81 (Įstatyminis dekretas Nr. 81) 29 straipsnio 2 dalies d punktu ir 4 dalimi ir 2001 m. kovo 30 d. Decreto legislativo n. 165 (Įstatyminis dekretas Nr. 165) 36 straipsnio 2 ir 5 dalimis, užkirsti kelią universitetų mokslininkams, įdarbintiems pagal trejų metų terminuotas darbo sutartis, kurios gali būti pratęstos dvejiems metams, kaip numatyta 2010 m. Legge n. 240 (Įstatymas Nr. 240) 24 straipsnio 3 dalies a punkte, vėliau įsidarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį?

2.    Ar, nepaisant to, kad valstybės narės nėra įpareigotos užtikrinti, kad terminuotos darbo sutartys būtų pakeistos į neterminuotas darbo sutartis, pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede pateikto bendrojo susitarimo 5 punktą „Piktnaudžiavimo prevencijos priemonės“, taip pat atsižvelgiant į lygiavertiškumo principą, yra draudžiama nacionalinės teisės normas, kaip antai 2015 m. birželio 15 d. Decreto legislativo n. 81 (Įstatyminis dekretas Nr. 81) 29 straipsnio 2 dalies d punktą ir 4 dalį ir 2001 m. kovo 30 d. Decreto legislativo n. 165 (Įstatyminis dekretas Nr. 165) 36 straipsnio 2 ir 5 dalis, atitinkamos valstybės narės nacionaliniams teismams taikyti taip, kad teisė išsaugoti darbo santykius būtų suteikta asmenims, kurie viešojo administravimo institucijoje įdarbinti pagal lankstaus darbo sutartį, kuriai taikomos privatinės darbo teisės normos, bet paprastai nesuteikiama viešojo administravimo institucijoje pagal terminuotas sutartis įdarbintiems darbuotojams, kuriems taikomos viešosios teisės normos, nes (dėl minėtų nacionalinės teisės nuostatų poveikio) nacionalinės teisės sistemoje nėra kitos veiksmingos priemonės nubausti už tokį nesąžiningą elgesį su darbuotojais?

3.    Ar, nepaisant to, kad valstybės narės nėra įpareigotos užtikrinti, kad terminuotos darbo sutartys būtų pakeistos į neterminuotas darbo sutartis, pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede pateikto bendrojo susitarimo 5 punktą „Piktnaudžiavimo prevencijos priemonės“, taip pat atsižvelgiant į lygiavertiškumo principą, yra draudžiamos nacionalinės teisės normos, kaip antai 2010 m. Legge n. 240 (Įstatymas Nr. 240) 24 straipsnio 1 ir 3 dalys, pagal kurias mokslininkai ir universitetas gali sudaryti ir pratęsti terminuotas darbo sutartis iš viso penkerių metų laikotarpiui (trejiems metams su galimybe pratęsti dar dvejiems metams), numatant, kad jos gali būti sudaromos, tik „planuojant turimų išteklių panaudojimą mokslinių tyrimų, mokymo pagal programą ir papildomo mokymo bei kitų studentams skirtų paslaugų teikimo veiklai vykdyti“, o pratęstos, tik jei „mokymo ir mokslinių tyrimų veikla įvertinta teigiamai“, ir nenustatant objektyvių ir skaidrių kriterijų, kuriais remiantis būtų galima patikrinti, ar tokių sutarčių sudarymas ir pratęsimas tikrai atitinka realų poreikį, ar jos tinkamos ir reikalingos siekiamam tikslui įgyvendinti, ir dėl to kyla realus piktnaudžiavimo tokiomis sutartimis pavojus, todėl šios normos neatitinka Bendrojo susitarimo tikslo ir veiksmingo poveikio?

____________

1     1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).