Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. aprīlī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – EB/Presidenza del Consiglio dei Ministri u.c.

(Lieta C-326/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītājs: EB

Atbildētājas: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli Studi Roma Tre

Prejudiciālie jautājumi

Vai, lai gan dalībvalstīm nav vispārēja pienākuma paredzēt darba līgumu uz noteiktu laiku pārveidošanu darba līgumā uz nenoteiktu laiku, Padomes Direktīvā 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku ietvertā pamatnolīguma 1 5. klauzula ar nosaukumu “Pasākumi, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu”, ņemot vērā arī līdzvērtības principu, liedz tādu valsts tiesisku regulējumu kā 2015. gada 15. jūnija Leģislatīvā dekrēta Nr. 81 29. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 4. punkts un 2001. gada 30. marta Leģislatīvā dekrēta Nr. 165 36. panta 2. punkts un 5. punkts, kas universitātes pētniekiem, kas ir pieņemti darbā ar līgumu uz noteiktu laiku, kura ilgums ir trīs gadi un kas ir pagarināms uz diviem gadiem saskaņā ar 2010. gada Likuma Nr. 240 24. panta 3. punkta a) apakšpunktu, aizliedz sekojošu darba tiesisko attiecību uz nenoteiktu laiku nodibināšanu?

Vai, lai gan dalībvalstīm nav vispārēja pienākuma paredzēt darba līgumu uz noteiktu laiku pārveidošanu darba līgumā uz nenoteiktu laiku, Padomes Direktīvā 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku ietvertā pamatnolīguma 5. klauzula ar nosaukumu “Pasākumi, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu”, ņemot vērā arī līdzvērtības principu, aizliedz to, ka tādu valsts tiesisku regulējumu kā 2015. gada 15. jūnija Leģislatīvā dekrēta Nr. 81 29. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 4. punkts un 2001. gada 30. marta Leģislatīvā dekrēta Nr. 165 36. panta 2. punkts un 5. punkts attiecīgās dalībvalsts tiesas piemēro tā, ka tiesības saglabāt darba tiesiskās attiecības ir piešķirtas personām, kuras valsts administrācija nodarbina saskaņā ar elastīgu darba līgumu, kam piemērojamas darba tiesību normas ar privāto tiesību raksturu, taču šīs tiesības netiek vispārīgi atzītas darbiniekiem, kurus šī administrācija nodarbina uz noteiktu laiku saskaņā ar administratīvajām tiesībām atbilstoši publiskajām tiesībām, jo valsts tiesiskajā regulējumā nav (iepriekš minēto valsts tiesību normu rezultātā) cita efektīva pasākuma, ar kuru sodīt par šādu ļaunprātīgu izmantošanu attiecībā pret pēdējām minētajām personām?

Vai, lai gan dalībvalstīm nav vispārēja pienākuma paredzēt darba līgumu uz noteiktu laiku pārveidošanu darba līgumā uz nenoteiktu laiku, Padomes Direktīvā 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku ietvertā pamatnolīguma 5. klauzula ar nosaukumu “Pasākumi, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu”, ņemot vērā arī līdzvērtības principu, liedz [..] tādu valsts tiesisku regulējumu kā 2010. gada 30. decembra Likuma Nr. 240 24. panta 1. un 3. punkts, kurā ir paredzēta līgumu uz noteiktu laiku starp pētniekiem un universitātēm noslēgšana un pagarināšana kopā uz pieciem gadiem (trīs gadi ar iespējamo pagarinājumu uz diviem gadiem), ar nosacījumu, ka līguma noslēgšana notiek “programmā pieejamo resursu ietvaros, lai veiktu pētījumu, mācību, papildu mācību un studentu apkalpošanas darbības”, ka arī ar nosacījumu, ka līguma pagarināšana ir iespējama, ja ir iegūts “veikto mācību un pētniecisko darbību pozitīvs novērtējums”, nenosakot objektīvus un pārredzamus kritērijus, lai pārbaudītu, vai šādu līgumu noslēgšana un pagarināšana faktiski atbilst reālām vajadzībām, tās ir piemērotas izvirzītā mērķa sasniegšanai un ir vajadzīgas šim nolūkam, un tādējādi ietverot reālu risku, ka notiks šī veida līgumu ļaunprātīga izmantošana, pretrunā pamatnolīguma mērķim un lietderīgai iedarbībai?

____________

1     Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).