Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 23. aprila 2019 – EB/Presidenza del Consiglio dei Ministri in drugi

(Zadeva C-326/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EB

Tožene stranke: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR, Università degli Studi Roma Tre

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali kljub temu, da za države članice ne velja splošna obveznost, da določijo preoblikovanje pogodb o zaposlitvi za določen čas v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, določba 5 okvirnega sporazuma iz Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, z naslovom „Ukrepi za preprečevanje zlorab“1 , tudi z vidika načela enakovrednosti nasprotuje temu, da nacionalna zakonodaja, in sicer člen 29(2)(d) in (4) zakonske uredbe št. 81 z dne 15. junija 2015 ter člen 36(2) in (5) zakonske uredbe št. 165 z dne 30. marca 2001, univerzitetnim raziskovalcem, zaposlenim s pogodbo o zaposlitvi za določen čas treh let, ki se lahko podaljša za dve leti, v skladu s členom 24(3)(a) zakona št. 240 iz leta 2010, onemogoča, da bi nato sklenili delovno razmerje za nedoločen čas?

2.    Ali kljub temu, da za države članice ne velja splošna obveznost, da določijo preoblikovanje pogodb o zaposlitvi za določen čas v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, določba 5 okvirnega sporazuma iz Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, z naslovom „Ukrepi za preprečevanje zlorab “, tudi z vidika načela enakovrednosti nasprotuje temu, da bi nacionalna sodišča zadevne države članice uporabljala nacionalno zakonodajo, kakršna je ta iz člena 29(2)(d) in (4) zakonske uredbe št. 81 z dne 15. junija 2015 ter člena 36(2) in (5) zakonske uredbe št. 165 z dne 30. marca 2001, tako, da bi bila pravica do ohranitve delovnega razmerja odobrena osebam, zaposlenim v organu javne uprave s pogodbo o prožni zaposlitvi, za katero veljajo pravila delovnega prava, vendar se na splošno ne priznava za osebe, zaposlene za določen čas v tem organu na podlagi upravnega prava, glede na to, da v nacionalnem pravnem redu ne obstaja (zaradi zgoraj navedenih nacionalnih določb) noben drug učinkovit ukrep za sankcioniranje takih zlorab v zvezi z delavci?

3.    Ali kljub temu, da za države članice ne velja splošna obveznost, da določijo preoblikovanje pogodb o zaposlitvi za določen čas v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, določba 5 okvirnega sporazuma iz Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, z naslovom „Ukrepi za preprečevanje zlorab “, tudi z vidika načela enakovrednosti nasprotuje […] nacionalni zakonodaji, kakršna je člen 24(1) in (3) zakona št. 240 z dne 30. decembra 2010, ki določa sklenitev in podaljšanje pogodb o zaposlitvi za določen čas med raziskovalci in univerzo za skupaj pet let (tri leta z morebitnim podaljšanjem za dve leti), pri čemer določa, da mora biti sklenjena „[v] okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje za izvajanje dejavnosti raziskav, poučevanja, dopolnilnega poučevanja in pomoči študentom“, in pri čemer je podaljšanje odvisno od „pozitivne ocene didaktičnih dejavnosti in opravljenih raziskav“, ne določa pa objektivnih in preglednih meril za preverjanje, ali sklenitev in obnovitev takih pogodb dejansko ustrezata realni potrebi, ali so primerne za doseganje zastavljenih ciljev in ali so potrebne v ta namen, ter zaradi tega pomeni dejansko tveganje za zlorabo tovrstnih pogodb, zaradi česar ni skladna z namenom in koristnim učinkom okvirnega sporazuma?

____________

1 Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).