Language of document :

Преюдициално запитване от Kammergericht Berlin (Германия), постъпило на 23 май 2019 г. — BY

(Дело C-398/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Kammergericht Berlin

Страни в главното производство

Издирвано лице: BY

Друга страна в производството: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Преюдициални въпроси

Важат ли произтичащите от решение на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2016 г., Petruhhin (C-182/15)1 принципи относно прилагането на членове 18 ДФЕС и 21 ДФЕС в случаите на подадена от трета държава молба за екстрадиция на гражданин на ЕС и когато центърът на интереси на издирваното лице е преместен в замолената държава членка към момент, към който все още не е бил гражданин на ЕС?

Въз основа на решение на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2016 г., Petruhhin (C-182/15), длъжна ли е държавата членка по произход, която е уведомена за молбата за екстрадиция, да поиска от молещата трета държава да ѝ предостави материалите по делото, за да провери условията за провеждане на наказателно преследване?

Въз основа на решение на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2016 г., Petruhhin (C-182/15), длъжна ли е държавата членка, до която е изпратена молба за екстрадиция на гражданин на ЕС от трета държава, да откаже екстрадицията и сама да проведе наказателно преследване, ако това е възможно съгласно националното ѝ право?

____________

1 EU:C:2016:630.