Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. maijā iesniedza Kammergericht Berlin (Vācija) – BY

(Lieta C-398/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Kammergericht Berlin

Pamatlietas puses

Kriminālvajāšanā esošā persona: BY

Piedaloties: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Prejudiciālie jautājumi

Vai principi, kuri konstatēti Tiesas 2016. gada 6. septembra spriedumā lietā Petruhhin (C-182/15) 1 par LESD 18. un 21. panta piemērošanu gadījumos, kad ir saņemts trešās valsts izdošanas lūgums attiecībā uz Savienības pilsoni, ir piemērojami arī gadījumos, ja šī kriminālvajāšanā esošā persona uz dzīvi dalībvalstī, kurai lūdz izdošanu, ir pārcēlusies laikā, kad tā vēl nebija Savienības pilsone?

Vai, pamatojoties uz Tiesas 2016. gada 6. septembra spriedumu lietā Petruhhin (C-182/15), dalībvalstij, kurai lūdz izdošanu un kura ir personas mītnes zeme, ir pienākums prasīt trešajai valstij, kas ir lūgusi izdošanu, pārsūtīt izdodamās personas pārņemšanas lietas materiālus pārbaudes veikšanai?

Vai, pamatojoties uz Tiesas 2016. gada 6. septembra spriedumu lietā Petruhhin (C-182/15), dalībvalstij, kurai trešā valsts ir lūgusi izdot Savienības pilsoni, ir pienākums atteikt izdošanu un pašai pārņemt kriminālvajāšanu, ja šai dalībvalstij saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem tas ir iespējams?

____________

1 EU:C:2016:630.