Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin (Nemecko) 23. mája 2019 – BY

(vec C-398/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kammergericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Stíhaný: BY

Príslušný orgán: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Prejudiciálne otázky

Platia zásady vyplývajúce z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo 6. septembra 2016 vo veci Petruhhin (C-182/15)1 a týkajúce sa uplatnenia článkov 18 a 21 ZFEÚ v prípade žiadosti tretieho štátu o vydanie občana Únie aj vtedy, ak stíhaná osoba začala žiť v dožiadanom členskom štáte v čase, keď ešte nebola občanom Únie?

Je členský štát pôvodu, ktorý bol informovaný o žiadosti o vydanie, povinný na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo 6. septembra 2016 vo veci Petruhhin (C-182/15) požiadať dožadujúci tretí štát o poskytnutie dokumentov zo spisu na účely preskúmania prevzatia stíhania?

Je členský štát, ktorý bol tretím štátom požiadaný o vydanie občana Únie, na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo 6. septembra 2016 vo veci Petruhhin (C-182/15) povinný odmietnuť vydanie a sám prevziať trestné stíhanie, ak mu to jeho vnútroštátne právo umožňuje?

____________

1 EU:C:2016:630.