Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Belgia) 24. mail 2019 – Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV versus Belgische Staat

(kohtuasi C-407/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV

Vastustaja: Belgische Staat

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artiklit 49, 56, 45, 34, 35, 101 või 102, vajaduse korral koosmõjus ELTL artikli 106 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 5. juuli 2004. aasta kuningliku dekreedi, mis reguleerib 8. juuni 1972. aasta sadamatöö seaduse kohaldamisalasse kuuluvates sadamapiirkondades hõivatud sadamatööliste tunnustamist, artikkel 1 koosmõjus dekreedi artikliga 2, täpsemalt säte, mis näeb ette, et kõnealuse dekreedi artikli 1 § 1 lõikes 1 viidatud sadamatöölisi tunnustav halduskomisjon – mille liikmed on pariteetselt nimetanud ühelt poolt asjaomases pariteetses alamkomisjonis esindatud tööandjate organisatsioonid ja teiselt poolt samas alamkomisjonis esindatud töötajate organisatsioonid – arvab või ei arva nad sadamatööliste koosseisu, võttes seejuures arvesse vajadust tööjõu järele, kui ühtlasi arvestada seda, et halduskomisjoni otsuse tegemiseks ei ole ette nähtud tähtaega ja halduskomisjoni tunnustamisotsuseid saab vaidlustada vaid kohtus?

2.    Kas ELTL artiklit 49, 56, 45, 34, 35, 101 või 102, vajaduse korral koosmõjus ELTL artikli 106 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 5. juuli 2004. aasta kuningliku dekreedi artikli 4 § 1 punktid 2, 3, 6 ja 8, mida on muudetud vaidlustatud 10. juuli 2016. aasta kuningliku dekreedi artikli 4 punktidega 2, 3, 4 ja/või 6, täpsemalt säte, mille kohaselt eeldab sadamatöölisena tunnustamine, et töötaja a) on tunnistanud kõlblikuks töökohal tööõnnetuste ennetamise ja tervisekaitse välistalitus, kuhu kuulub 8. juuni 1972. aasta sadamatöö seaduse artikli 3bis kohaselt volitatud tööandjate organisatsioon, b) on sooritanud psühhotehnilised eksamid, mille on vastu võtnud tunnustatud tööandjate organisatsiooni poolt 8. juuni 1972. aasta seaduse artikli 3bis alusel selleks volitatud organ, c) on läbinud kolmenädalased tööohutuse ja kutsekvalifikatsiooni omandamise ettevalmistuskursused ja on sooritanud lõpueksami ning d) on juba sõlminud töölepingu, kui ta on sadamatööline, keda sadamatööliste koosseisu ei arvata, kusjuures välismaiste sadamatööliste suhtes ei ole vaidlustatud dekreedi nõuded kohaldatavad vaid juhul, kui nad koosmõjus 5. juuni 2004. aasta kuningliku dekreedi artikli 4 §-ga 3 tõendavad, et nad vastavad võrreldavatele nõuetele mõnes muus liikmeriigis?

3.    Kas ELTL artiklit 49, 56, 45, 34, 35, 101 või 102, vajaduse korral koosmõjus ELTL artikli 106 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 5. juuli 2004. aasta kuningliku dekreedi artikli 2 § 3, mida on muudetud vaidlustatud 10. juuli 2016. aasta kuningliku dekreedi artikliga 2, nimelt säte, mis näeb ette, et selliste sadamatööliste puhul, keda ei arvata sadamatööliste koosseisu ja keda võtab tööandja seetõttu kooskõlas 3. juuli 1978. aasta töölepingute seadusega tööle vahetult töölepingu alusel, piirdub tunnustamise kestus töölepingu kehtivusajaga, mistõttu tuleb iga kord algatada uus tunnustamismenetlus?

4.    Kas ELTL artiklit 49, 56, 45, 34, 35, 101 või 102, vajaduse korral koosmõjus ELTL artikli 106 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 5. juuli 2004. aasta kuningliku dekreedi artikkel 13/1, mida on muudetud 10. juuli 2016. aasta kuningliku dekreedi artikliga 17, täpsemalt üleminekusäte, mille kohaselt peab kolmandas eelotsuse küsimuses viidatud tööleping olema sõlmitud esmalt määramata ajaks, alates 1. juulist 2017 vähemalt kaheks aastaks, alates 1. juulist 2018 vähemalt üheks aastaks, alates 1. juulist 2019 vähemalt kuueks kuuks ja alates 1. juulist 2020 vabalt määratavaks ajaks?

5.    Kas ELTL artiklit 49, 56, 45, 34, 35, 101 või 102, vajaduse korral koosmõjus ELTL artikli 106 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 5. juuli 2004. aasta kuningliku dekreedi artikkel 15/1, mida on muudetud vaidlustatud 10. juuli 2016. aasta kuningliku dekreedi artikliga 18, nimelt (ülemineku)säte, mille kohaselt tunnustatakse varasema korra kohaselt tunnustatud sadamatöölisi automaatselt sadamatööliste koosseisu kuuluvatena, mis piirab tööandja võimalust võtta neid sadamatöölisi tööle vahetult (tähtajatu töölepingu alusel) ning takistab tööandjatel siduda endaga häid töötajaid, sõlmides nendega vahetult tähtajatu lepingu ja pakkudes neile üldise tööõiguse normide kohaselt töökoha suhtes kindlust?

6.    Kas ELTL artiklit 49, 56, 45, 34, 35, 101 või 102, vajaduse korral koosmõjus ELTL artikli 106 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 5. juuli 2004. aasta kuningliku dekreedi artikli 4 § 2, mida on muudetud 10. juuli 2016. aasta kuningliku dekreedi artikli 4 punktiga 7, nimelt säte, mille kohaselt määrab kollektiivleping kindlaks tingimused sadamatöölise töölevõtmiseks muus sadamapiirkonnas kui see, kus teda on tunnustatud, mis takistab töötajate liikumist sadamapiirkondade vahel, ilma et seadusandja ise selgitaks, millised need tingimused olla võivad?

7.    Kas ELTL artiklit 49, 56, 45, 34, 35, 101 või 102, vajaduse korral koosmõjus ELTL artikli 106 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 5. juuli 2004. aasta kuningliku dekreedi artikli 1 § 3, mida on muudetud 10. juuli 2016. aasta kuningliku dekreedi artikli 1 punktiga 2, nimelt säte, mis näeb ette, et (logistilistel) töötajatel, kes töötavad 12. jaanuari 1973. aasta kuningliku määruse, millega luuakse sadamatöö pariteetne komisjon ning määratakse kindlaks selle nimi ja pädevus, artikli 1 tähenduses kohtades, kus kaupa selle edasise jaotamise ja veo ettevalmistamiseks muudetakse, mille tagajärjel tekib tõendatav lisandväärtus, peab olema ohutustõend, kusjuures ohutustõendit loetakse – arvestades seda, et ohutustõendit taotletakse tööandjalt, kes on sõlminud töötajaga töölepingu asjaomase töö tegemiseks, et ohutustõend väljastatakse töölepingu ja isikutunnistamise esitamise vastu ja et kohustusliku menetluse tingimused on sätestatud kollektiivlepingus, ilma et seadusandja seda punkti selgitaks – tunnustamiseks 8. juuni 1972. aasta sadamatöö seaduse tähenduses?

____________