Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Belgia) on esittänyt 24.5.2019 – Katoen Natie Bulk Terminals NV ja General Services Antwerp NV v. Belgian valtio

(asia C-407/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Katoen Natie Bulk Terminals NV ja General Services Antwerp NV

Vastaaja: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 49, SEUT 56, SEUT 45, SEUT 34, SEUT 35, SEUT 101 tai SEUT 102 artiklaa, joko yksinään tai luettuna yhdessä SEUT 106 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä sääntelylle, joka sisältyy satamatyöstä 8.6.1972 annetun lain soveltamisalaan kuuluvilla satama-alueilla työskentelevien satamatyöntekijöiden tunnustamisesta 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 1 §:ään luettuna yhdessä edellä mainitun 5.7.2004 annetun päätöksen 2 §:n kanssa, nimittäin sääntelylle, jonka mukaan edellä mainitun 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut satamatyöntekijät joko otetaan tai jätetään ottamatta satamatyöntekijöiden pooliin, kun hallintotoimikunta, joka koostuu tasaedustusperiaatteella yhtäältä pariteettikomitean asianomaisessa alakomiteassa edustettujen työnantajajärjestöjen nimeämistä jäsenistä ja toisaalta pariteettikomitean asianomaisessa alakomiteassa edustettujen työntekijäjärjestöjen nimeämistä jäsenistä, päättää heidän tunnustamisestaan ottaen siinä yhteydessä huomioon työvoiman tarpeen, kun huomioon otetaan myös, että hallintotoimikunnan päätöksenteolle ei ole säädetty määräaikaa ja että sen tekemiin tunnustamispäätöksiin voidaan hakea muutosta vain nostamalla kanne tuomioistuimessa?

Onko SEUT 49, SEUT 56, SEUT 45, SEUT 34, SEUT 35, SEUT 101 tai SEUT 102 artiklaa, joko yksinään tai luettuna yhdessä SEUT 106 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä sääntelylle, joka otettiin käyttöön 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 4 §:n 1 momentin 2, 3, 6 ja 8 kohdalla, jotka korvattiin ja joita täydennettiin riidanalaisen 10.7.2016 annetun kuninkaan päätöksen 4 §:n 2, 3, 4 ja 6 kohdalla, nimittäin sääntelylle, jonka mukaan satamatyöntekijäksi tunnustamiselle säädetään edellytykseksi, että a) ulkoinen työsuojeluelin, johon satamatyöstä 8.6.1972 annetun lain 3bis §:n mukainen hyväksytty työnantajajärjestö kuuluu, todistaa työntekijän terveydeltään soveltuvaksi, b) työntekijä on läpäissyt saman 8.6.1972 annetun lain 3bis §:n mukaisen hyväksytyn työnantajajärjestön osoittaman elimen järjestämät psykologiset testit, c) työntekijä on osallistunut kolmen viikon työturvallisuus- ja ammattitaitokurssiin ja läpäissyt loppukokeen ja d) työntekijällä on oltava jo työsopimus, jos kyse on satamatyöntekijästä, jota ei oteta pooliin, mukaan lukien, luettuna yhdessä 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 4 §:n 3 momentin kanssa, että ulkomaalaisten satamatyöntekijöiden on voitava osoittaa, että he täyttävät vastaavanlaiset edellytykset toisessa jäsenvaltiossa, jotta heiltä ei riidanalaista sääntelyä sovellettaessa vaadittaisi enää edellytysten täyttämistä?

Onko SEUT 49, SEUT 56, SEUT 45, SEUT 34, SEUT 35, SEUT 101 tai SEUT 102 artiklaa, joko yksinään tai luettuna yhdessä SEUT 106 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 2 §:n 3 momentilla käyttöön otetulle sääntelylle, sellaisena kuin se on korvattuna riidanalaisen 10.7.2016 annetun kuninkaan päätöksen 2 §:llä, nimittäin sääntelylle, jonka mukaan työnantaja tekee niiden satamatyöntekijöiden kanssa, joita ei oteta pooliin, suoraan työsopimuksista 3.7.1978 annetun lain mukaisen työsopimuksen ja heidän tunnustamisensa kesto rajoittuu kyseisen työsopimuksen kestoon, minkä seurauksena tunnustamismenettely on aina aloitettava uudelleen?

Onko SEUT 49, SEUT 56, SEUT 45, SEUT 34, SEUT 35, SEUT 101 tai SEUT 102 artiklaa, joko yksinään tai luettuna yhdessä SEUT 106 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 13/1 §:llä käyttöön otetulle sääntelylle, sellaisena kuin se lisättiin 10.7.2016 annetun kuninkaan päätöksen 17 §:llä, nimittäin siirtymätoimenpiteelle, jonka mukaan kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessä tarkoitettu työsopimus on ensiksi tehtävä toistaiseksi voimassa olevaksi, 1.7.2017 alkaen vähintään kahdeksi vuodeksi, 1.7.2018 alkaen vähintään yhdeksi vuodeksi, 1.7.2019 alkaen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja 1.7.2020 alkaen sen kesto voidaan valita vapaasti?

Onko SEUT 49, SEUT 56, SEUT 45, SEUT 34, SEUT 35, SEUT 101 tai SEUT 102 artiklaa, joko yksinään tai luettuna yhdessä SEUT 106 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 15/1 §:ään sisältyvälle sääntelylle, sellaisena kuin se lisättiin 10.7.2016 annetun kuninkaan päätöksen 18 §:llä, nimittäin (siirtymä)toimenpiteelle, jonka mukaan vanhan järjestelmän puitteissa tunnustetut satamatyöntekijät tunnustetaan ilman eri toimenpiteitä poolissa oleviksi satamatyöntekijöiksi, jolloin mahdollisuus, että työnantaja tekee suoraan heidän kanssaan (toistaiseksi voimassa olevan) työsopimuksen estyy ja työnantajat eivät voi sitouttaa hyviä työntekijöitä tekemällä suoraan heidän kanssaan vakituisen työsopimuksen ja tarjoamalla heille yleisen työoikeuden mukaisen työsuhdeturvan?

Onko SEUT 49, SEUT 56, SEUT 45, SEUT 34, SEUT 35, SEUT 101 tai SEUT 102 artiklaa, joko yksinään tai luettuna yhdessä SEUT 106 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 4 §:n 2 momentilla käyttöön otetulle sääntelylle, sellaisena kuin se on korvattuna 10.7.2016 annetun kuninkaan päätöksen 4 §:n 7 kohdalla, nimittäin sääntelylle, jonka mukaan työehtosopimuksessa määrätään ehdot ja menettelysäännöt, joita soveltaen satamatyöntekijä voidaan siirtää muulle satama-alueelle kuin sille, jossa hänet tunnustettiin, minkä johdosta työntekijöiden liikkuvuus satama-alueiden välillä rajoittuu, eikä lainsäätäjä itse ole selventänyt, millaisia nämä ehdot ja menettelysäännöt voivat olla?

Onko SEUT 49, SEUT 56, SEUT 45, SEUT 34, SEUT 35, SEUT 101 tai SEUT 102 artiklaa, joko yksinään tai luettuna yhdessä SEUT 106 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä 5.7.2004 annetun kuninkaan päätöksen 1 §:n 3 momentilla käyttöön otetulle sääntelylle, sellaisena kuin se on korvattuna 10.7.2016 annetun kuninkaan päätöksen 1 §:n 2 kohdalla, nimittäin sääntelylle, jonka mukaan (logistiikka)työntekijöillä, jotka suorittavat satama-alan pariteettikomitean perustamisesta, nimestä ja toimivallasta 12.1.1973 annetun kuninkaan päätöksen 1 §:ssä tarkoitettuja työtehtäviä paikoissa, joissa tavaroita muunnetaan jatkojakelun tai lähetyksen valmistelua varten tavalla, joka johtaa epäsuorasti osoitettavissa olevaan lisäarvoon, on oltava turvallisuustodistus, joka pätee satamatyöstä 8.6.1972 annetussa laissa tarkoitetuksi turvallisuustodistukseksi, kun otetaan huomioon, että kyseistä todistusta hakee työnantaja, joka on tehnyt työntekijän kanssa tarkoitettujen työtehtävien suorittamista koskevan työsopimuksen ja todistus luovutetaan työntekijän esittäessä työsopimuksen ja henkilötodistuksen, missä yhteydessä noudatettavan menettelyn säännöt vahvistetaan työehtosopimuksessa ilman että lainsäätäjä on selventänyt tätä kohtaa?

____________