Language of document :

2019 m. gegužės 24 d. Raad van State (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV / Belgische Staat

(Byla C-407/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV

Atsakovė: Belgische Staat

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 49, 56, 45, 34, 35, 101 arba 102 straipsnį, prireikus siejamą su SESV 106 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja reglamentavimo tvarka, įtvirtinta 2004 m. liepos 5 d. Karaliaus dekreto „dėl uosto darbininkų pripažinimo uosto teritorijose, patenkančiose į 1972 m. birželio 8 d. Įstatymo dėl uosto darbo organizavimo taikymo sritį“ 1 straipsnyje, siejamame su šio dekreto 2 straipsniu, pagal kurią administracinė komisija, kurią pariteto pagrindais sudaro atitinkamame paritetiniame pakomitetyje atstovaujamų darbdavių organizacijų ir jame atstovaujamų darbuotojų organizacijų paskirti nariai, pripažindama uosto darbininkus, kaip jie suprantami pagal minėtojo dekreto 1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipą, įtraukia juos į uosto darbininkų grupę arba jų neįtraukia, atsižvelgdama į darbo jėgos poreikį, kartu turint omenyje tai, kad nėra nustatyta termino, per kurį ta administracinė komisija turi priimti sprendimą, o jos sprendimus dėl pripažinimo galima apskųsti tik teismui?

2.    Ar SESV 49, 56, 45, 34, 35, 101 arba 102 straipsnį, prireikus siejamą su SESV 106 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja 2004 m. liepos 5 d. Karaliaus dekreto 4 straipsnio 1 dalies 2, 3, 6 ir 8 punktais, iš dalies pakeistais skundžiamo 2016 m. liepos 10 d. Karaliaus dekreto 4 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 punktais, įvesta reglamentavimo tvarka, pagal kurią uosto darbininku darbuotojas pripažįstamas tik, jeigu: a) jį tinkamu pripažįsta išorinė prevencijos ir saugos darbe tarnyba, kuriai priklauso pagal 1972 m. birželio 8 d. Įstatymo „dėl uosto darbo organizavimo“ 3bis straipsnį įgaliotąja paskirta darbdavių organizacija, b) jis yra išlaikęs psichotechninius egzaminus, kuriuos priima pripažintos darbdavių organizacijos pagal to paties 1972 m. birželio 8 d. įstatymo 3bis straipsnį šiuo tikslu įgaliotuoju paskirtas organas, c) jis tris savaites lankė parengiamuosius darbo saugos ir kvalifikacijos įgijimo kursus ir išlaikė baigiamąjį egzaminą ir d) jis jau turi darbo sutartį, jei tai nėra į uosto darbininkų grupę įtrauktas uosto darbininkas, o uosto darbininkai iš užsienio pagal taip pat taikomą 2004 m. liepos 5 d. Karaliaus dekreto 4 straipsnio 3 dalį privalo galėti pateikti įrodymų, kad atitinka panašius reikalavimus kitoje valstybėje narėje, tam, kad jiems skundžiamos reglamentavimo tvarkos tikslais nebebūtų taikomi minėtieji reikalavimai?

3.    Ar SESV 49, 56, 45, 34, 35, 101 arba 102 straipsnį, prireikus siejamą su SESV 106 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja 2004 m. liepos 5 d. Karaliaus dekreto 2 straipsnio 3 dalimi, iš dalies pakeista 2016 m. liepos 10 d. Karaliaus dekreto 2 straipsniu, įvesta reglamentavimo tvarka, pagal kurią uosto darbininkų, kurie nėra įtraukti į grupę ir todėl darbdavio yra samdomi tiesiogiai sudarant darbo sutartį pagal 1978 m. liepos 3 d. Įstatymą „dėl darbo sutarčių“, pripažinimo trukmė yra apribota iki šios darbo sutarties galiojimo laikotarpio ir todėl kaskart turi būti pradėta nauja pripažinimo procedūra?

4.    Ar SESV 49, 56, 45, 34, 35, 101 arba 102 straipsnį, prireikus siejamą su SESV 106 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja 2004 m. liepos 5 d. Karaliaus dekreto 13/1 straipsniu, iš dalies pakeistu 2016 m. liepos 10 d. Karaliaus dekreto 17 straipsniu, įvesta reglamentavimo tvarka, t. y. pereinamojo laikotarpio priemonė, pagal kurią trečiajame prejudiciniame klausime minima darbo sutartis turi būti sudaryta iš pradžių neribotam laikotarpiui, nuo 2017 m. liepos 1 d. – mažiausiai dvejiems metams, nuo 2018 m. liepos 1 d. – mažiausiai vieniems metams, nuo 2019 m. liepos 1 d. – mažiausiai šešiems mėnesiams, o nuo 2020 m. liepos 1 d. – laisvai pasirenkamam laikotarpiui?

5.    Ar SESV 49, 56, 45, 34, 35, 101 arba 102 straipsnį, prireikus siejamą su SESV 106 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja 2004 m. liepos 5 d. Karaliaus dekreto 15/1 straipsnyje, iš dalies pakeistame 2016 m. liepos 10 d. Karaliaus dekreto 18 straipsniu, įtvirtinta (pereinamojo laikotarpio) priemonė, pagal kurią remiantis ankstesne tvarka pripažinti uosto darbininkai savaime pripažįstami įtrauktais į uosto darbininkų grupę, tokiu būdu apribojant darbdavio galimybę šiuos uosto darbininkus įdarbinti tiesiogiai (sudarant neterminuotą sutartį) ir sudarant kliūtis darbdaviams išlaikyti gerus darbuotojus tiesiogiai sudarant su jais neterminuotą sutartį ir pagal bendrosios darbo teisės taisykles jiems pasiūlant užimtumo garantiją?

6.    Ar SESV 49, 56, 45, 34, 35, 101 arba 102 straipsnį, prireikus siejamą su SESV 106 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja 2004 m. liepos 5 d. Karaliaus dekreto 4 straipsnio 2 dalimi, iš dalies pakeista 2016 m. liepos 10 d. Karaliaus dekreto 4 straipsnio 7 punktu, įvesta reglamentavimo tvarka, pagal kurią kolektyvinėje sutartyje nustatomos sąlygos ir tvarka, kuriomis uosto darbininkas gali būti įdarbinamas kitoje uosto teritorijoje nei ta, kurioje jis yra pripažintas, tokiu būdu apribojant darbuotojų mobilumą tarp uosto teritorijų, nors teisės aktų leidėjas pats aiškiai nenurodo, kokios tai galėtų būti sąlygos ir tvarka?

7.    Ar SESV 49, 56, 45, 34, 35, 101 arba 102 straipsnį, prireikus siejamą su SESV 106 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja 2004 m. liepos 5 d. Karaliaus dekreto 1 straipsnio 3 dalimi, iš dalies pakeista 2016 m. liepos 10 d. Karaliaus dekreto 1 straipsnio 2 punktu, įvesta reglamentavimo tvarka, pagal kurią (logistikos) darbuotojai, kurie, kaip tai suprantama pagal 1973 m. sausio 12 d. Karaliaus potvarkio „dėl uosto paritetinio komiteto įsteigimo ir jo pavadinimo ir kompetencijos nustatymo“ 1 straipsnį, atlieka darbus tose vietose, kur prekės, ruošiant jas tolesniam paskirstymui ar išsiuntimui, transformuojamos ir dėl to netiesiogiai įgyja įrodomos pridėtinės vertės, privalo turėti saugos sertifikatą, kuris, atsižvelgiant į tai, kad jo prašo darbdavys, sudaręs su darbuotoju darbo sutartį dėl atitinkamų darbų atlikimo, kad jis yra išduodamas pateikus darbo sutartį ir asmens tapatybės dokumentą, o jo išdavimo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, teisės aktų leidėjui šio klausimo aiškiai nereglamentuojant, yra laikomas pripažinimu, kaip jis suprantamas pagal 1972 m. birželio 8 d. Įstatymą „dėl uosto darbo organizavimo“?

____________