Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Belgija) 24. maja 2019 – Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp /Belgische Staat

(Zadeva C-407/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp

Tožena stranka: Belgische Staat

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 49, 56, 45, 34, 35, 101 ali 102 PDEU, po potrebi v povezavi s členom 106(1) PDEU, razlagati tako, da nasprotuje ureditvi iz člena 1 kraljevega odloka z dne 5. julija 2004 „o potrditvi pristaniških delavcev v pristaniščih, ki spadajo na področje uporabe zakona z dne 8. junija 1972 o pristaniškem delu“ v povezavi s členom 2 tega odloka, to je ureditvi, v skladu s katero se pristaniški delavci v smislu člena 1(1), prvi pododstavek, tega odloka na podlagi odločitve o potrditvi, ki jo sprejme upravna komisija – ki je paritetno sestavljena po eni strani iz članov, imenovanih s strani organizacij delodajalcev, zastopanih v zadevnem paritetnem pododboru, in po drugi strani iz članov, imenovanih s strani organizacij delavcev, zastopanih v paritetnem pododboru – sprejmejo ali ne sprejmejo v pool pristaniških delavcev, pri čemer se pri potrditvi zaradi sprejema v pool upoštevajo potrebe po delovni sili, če se hkrati upošteva tudi, da za to upravno komisijo ni določen rok za sprejetje odločitve in je zoper njene odločbe o potrditvi možno vložiti pravno sredstvo samo v sodnem postopku?

2.    Ali je treba člen 49, 56, 45, 34, 35, 101 ali 102 PDEU, po potrebi v povezavi s členom 106(1) PDEU, razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, uvedeni s členom 4(1), točke 2, 3, 6 in 8, kraljevega odloka z dne 5. julija 2004, kot izhaja iz člena 4, točke 2, 3, 4 in 6, izpodbijanega kraljevega odloka z dne 10. julija 2016, to je ureditvi, s katero se kot pogoj za to, da se oseba potrdi kot pristaniški delavec, zahteva, da a) zdravstveno sposobnost delavca za delo ugotovi zunanja služba za preventivo in varstvo pri delu, s katero je povezana organizacija delodajalcev, ki je bila določena kot pooblaščenec v skladu s členom 3a zakona z dne 8. junija 1972 „o pristaniškem delu“, b) je delavec uspešno prestal psihotehnične preizkuse, ki jih je vodil organ, ki ga je v ta namen imenovala priznana organizacija delodajalcev, ki je bila določena kot pooblaščenec v skladu z istim členom 3a zakona z dne 8. junija 1972, c) je delavec tri tedne obiskoval uvajalne tečaje s področja varstva pri delu in za pridobitev strokovnih spretnosti ter je opravil končni izpit in d) že ima pogodbo o delu, če gre za pristaniškega delavca, ki ni sprejet v pool, pri čemer morajo biti tuji pristaniški delavci v povezavi s členom 4(3) kraljevega odloka z dne 5. julija 2004 sposobni dokazati, da v drugi državi članici izpolnjujejo podobne zahteve, da se za njih ne bi več uporabljale te zahteve za namen uporabe izpodbijane ureditve?

3.    Ali je treba člen 49, 56, 45, 34, 35, 101 ali 102 PDEU, po potrebi v povezavi s členom 106(1) PDEU, razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, uvedeni s členom 2(3) kraljevega odloka z dne 5. julija 2004, kot izhaja iz člena 2 izpodbijanega kraljevega odloka z dne 10. julija 2016, to je ureditvi, v skladu s katero je trajanje potrditve pristaniških delavcev, ki niso sprejeti v pool in ki jih zato zaposli neposredno delodajalec na podlagi pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom z dne 3. julija 1978 „o pogodbah o zaposlitvi“, omejeno na trajanje te pogodbe o zaposlitvi, tako da morajo vsakič znova opraviti nov postopek potrditve?

4.    Ali je treba člen 49, 56, 45, 34, 35, 101 ali 102 PDEU, po potrebi v povezavi s členom 106(1) PDEU, razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, uvedeni s členom 13/1 kraljevega odloka z dne 5. julija 2004, kot izhaja iz člena 17 kraljevega odloka z dne 10. julija 2016, to je prehodnemu ukrepu, v skladu s katerim je treba pogodbo o zaposlitvi iz tretjega vprašanja za predhodno odločanje najprej skleniti za nedoločen čas, od 1. julija 2017 vsaj za dve leti, od 1. julija 2018 vsaj za eno leto, od 1. julija 2019 vsaj za šest mesecev, od 1. julija 2020 pa za poljubno dolg čas?

5.    Ali je treba člen 49, 56, 45, 34, 35, 101 ali 102 PDEU, po potrebi v povezavi s členom 106(1) PDEU, razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, uvedeni s členom 15/1 kraljevega odloka z dne 5. julija 2004, kot izhaja iz člena 18 kraljevega odloka z dne 10. julija 2016, to je (prehodnemu) ukrepu, v skladu s katerim se pristaniški delavci, potrjeni na podlagi stare ureditve, avtomatično potrdijo kot pristaniški delavci poola, s čimer se omeji možnost, da delodajalec neposredno (s pogodbo za nedoločen čas) zaposli te pristaniške delavce, in je delodajalcem preprečeno, da dobre delavce vežejo nase s tem, da z njimi neposredno sklenejo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in jim po pravilih splošnega delovnega prava ponudijo varnost zaposlitve?

6.    Ali je treba člen 49, 56, 45, 34, 35, 101 ali 102 PDEU, po potrebi v povezavi s členom 106(1) PDEU, razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, uvedeni s členom 4(2) kraljevega odloka z dne 5. julija 2004, kot izhaja iz člena 4, točka 7, kraljevega odloka z dne 10. julija 2016, to je ureditvi, v skladu s katero se s kolektivno pogodbo določi pogoje in podrobna pravila, pod katerimi je mogoče pristaniškega delavca zaposliti v drugem pristanišču kot tistem, v katerem je potrjen, s čimer se omejuje mobilnost delavcev med pristanišči, ne da bi zakonodajalec jasno opredelil, kateri pogoji ali podrobna pravila so to lahko?

7.    Ali je treba člen 49, 56, 45, 34, 35, 101 ali 102 PDEU, po potrebi v povezavi s členom 106(1) PDEU, razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, uvedeni s členom 1(3) kraljevega odloka z dne 5. julija 2004, kot izhaja iz člena 1, točka 2, kraljevega odloka z dne 10. julija 2016, to je ureditvi, v skladu s katero morajo delavci (v logistiki), ki v smislu člena 1 koninklijk besluit van 12 januari 1973 „tot oprichting en vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Havenbedrijf“ (kraljevi odlok z dne 12. januarja 1973 „o ustanovitvi paritetnega odbora pristanišč ter o določitvi njegovega poimenovanja in pristojnosti“) opravljajo delo na lokacijah, na katerih je blago zaradi priprave za nadaljnjo distribucijo ali odpošiljanje deležno transformacije, ki posredno pripelje do dokazljive dodane vrednosti, imeti varnostno spričevalo, pri čemer to varnostno spričevalo velja kot potrditev v smislu zakona z dne 8. junija 1972 „o pristaniškem delu“, ob upoštevanju dejstva, da to spričevalo zahteva delodajalec, ki je z delavcem podpisal pogodbo o zaposlitvi o opravljanju takih dejavnosti, do izdaje spričevala pa pride ob predložitvi pogodbe o zaposlitvi in osebne izkaznice, pri čemer se podrobna pravila postopka, ki ga je treba uporabiti, določijo v kolektivni pogodbi, ne da bi zakonodajalec jasno določil te zadeve?

____________