Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 11 april 2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot VR

(Mål C-303/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Motpart: VR

Tolkningsfråga

Ska artikel 11.1 d i rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 20031 och principen om likabehandling av varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare och medlemsstatens egna medborgare tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning, enligt vilken – till skillnad från vad som gäller för medlemsstatens egna medborgare – familjemedlemmar till en varaktigt bosatt arbetstagare som är tredjelandsmedborgare inte ska anses höra till arbetstagarens hushåll vid beräkningen av hushållsbidrag, när dessa familjemedlemmar är bosatta i ursprungstredjelandet?

____________

1 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 2004, s. 44).