Language of document :

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien – Austria) – GB / Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(Sprawa C-244/19)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 182 z 27.5.2019.