Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien – Rakúsko) – GB/Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(vec C-244/19)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 182, 27.5.2019.