Language of document :

Преюдициално запитване от Kammarrätten i Göteborg (Швеция), постъпило на 19 юни 2019 г. — Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

(Дело C-476/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Kammarrätten i Göteborg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Allmänna ombudet hos Tullverket

Ответник: Combinova AB

Преюдициален въпрос

Митническо задължение при внос или износ, възникнало по член 79, се погасява съгласно член 124, параграф 1, буква к)1 , ако са представени задоволителни за митническите органи доказателства, че стоките не са били използвани или изразходвани, а са били изведени от митническата територия на Съюза. Означава ли терминът „използвани“, че стоките са преработени или усъвършенствани за целта, за която е дадено разрешение на дружество за посочените стоки, или терминът се отнася за използване, което надхвърля това преработване или усъвършенстване? От значение ли е дали стоките са използвани преди или след възникване на митническото задължение?

____________

1 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 2013 г., стр. 1).