Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammarrätten i Göteborg (Sverige) den 19. juni 2019 – Allmänna ombudet hos Tullverket mod Combinova AB

(Sag C-476/19)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Kammarrätten i Göteborg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Allmänna ombudet hos Tullverket

Sagsøgt: Combinova AB

Præjudicielt spørgsmål

En toldskyld ved import eller eksport, som er opstået i henhold til artikel 79, ophører i følge artikel 124, stk. 1, litra k) 1 , hvis der over for toldmyndighederne fremlægges tilstrækkelige beviser for, at varerne ikke er blevet anvendt eller forbrugt og er blevet ført ud af Unionens toldområde. Betyder begrebet »anvendt«, at en vare er blevet bearbejdet eller forædlet i overensstemmelse med formålet med den tilladelse, som et selskab har fået for varen, eller omfatter begrebet en anvendelse, der går ud over dette? Er det relevant, om anvendelsen finder sted før eller efter toldskyldens opståen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9.10.2013 om EU-toldkodeksen (EUT 2013, L 269, s. 1).