Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Göteborg (Švédsko) 19. júna 2019 – Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

(vec C-476/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kammarrätten i Göteborg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Allmänna ombudet hos Tullverket

Odporkyňa: Combinova AB

Prejudiciálna otázka

Colný dlh pri dovoze alebo vývoze, ktorý vznikol podľa článku 79, zanikne v súlade s článkom 124 ods. 1 písm. k)1 , ak sa colným orgánom dostatočne preukáže, že tovar nebol použitý alebo spotrebovaný a bol prepravený z colného územia Únie. Znamená pojem „použitý“ to, že tovar bol zušľachtený alebo spracovaný na účely, na ktoré bolo spoločnosti udelené povolenie na tento tovar, alebo sa tento pojem týka použitia, ktoré presahuje rámec tohto zušľachtenia alebo spracovania? Je relevantné, či dôjde k použitiu pred alebo po vzniku colného dlhu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1)