Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour du travail de Liège (Belgien) den 24. juni 2019 – Ville de Verviers mod J

(Sag C-483/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour du travail de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ville de Verviers

Sagsøgt: J

Præjudicielle spørgsmål

Fritager den omstændighed, at arbejdsmarkedets parter på grundlag af førnævnte udtalelse nr. 1342 fra Conseil national du travail har besluttet at gøre brug af den mulighed for udelukkelse fra den nævnte rammeaftales anvendelsesområde, som er omhandlet i aftalens § 2, [stk. 2], litra a) og b), den belgiske lovgiver for, i forbindelse med ansættelseskontrakter indgået inden for rammerne af et bestemt offentligt eller offentligt støttet program for uddannelse, integration og omskoling, at træffe præcise, objektive og konkrete bestemmelser for at sikre, at de arbejdstagere, som ansættes i disse stillinger med løntilskud, nyder godt af formålene med den nævnte rammeaftale?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, dvs. hvis den belgiske stats forpligtelser i medfør af Rådets direktiv 1999/70/EF 1 af 28. juni 1999 om tidsbegrænset ansættelse består, er den nævnte rammeaftales § 5, stk. 1, litra a), da til hinder for en national bestemmelse, der – som f.eks. artikel 10 i lov af 3. juli 1978 om ansættelseskontrakter – tillader flere på hinanden følgende anvendelser af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, uden at de strenge betingelser om maksimal varighed og fornyelse, som er fastsat i samme lovs artikel 10a, overholdes, for så vidt som den offentlige arbejdsgiver har godtgjort »legitime forhold«, der i øvrigt ikke er præciseret i den nævnte lov, men som begrunder denne anvendelse af en ubrudt række af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter?

Ligeledes såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, indebærer førnævnte rammeaftales § 5, stk. 1, litra a), da, at den nationale ret, for hvilken der er indbragt en tvist mellem en offentlig arbejdsgiver og en arbejdstager, som arbejdsgiveren har ansat i henhold til flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter indgået i forbindelse med forskellige uddannelses-, integrations- og omskolingsprogrammer, har pligt til at bedømme gyldigheden af den ubrudte række af disse kontrakter i lyset af de »objektive forhold«, som er defineret i Den Europæiske Unions Domstols praksis?

Kan de »legitime forhold«, som denne offentlige arbejdsgiver påberåber sig, i et sådant tilfælde anses som »objektive forhold«, der begrunder den ubrudte række af disse tidsbegrænsede kontrakter, uden at arbejdsgiveren overholder de betingelser, som er fastsat i førnævnte artikel 10a med henblik på dels at forebygge og bekæmpe misbrug af anvendelsen af den ubrudte række af tidsbegrænsede kontrakter i situationer, hvor de ikke bruges til at dække midlertidige behov, men til at dække faste og varige behov for social samhørighed i en befolkningsgruppe præget af stigende usikkerhed, dels at tage hensyn til de specifikke mål, der forfølges med disse kontrakter om integration på arbejdsmarkedet, som indgås i forbindelse med denne sociale beskæftigelsespolitik, som den belgiske stat og Regionen Vallonien har udformet, og som er stærkt afhængig af offentlige tilskud?«

____________

1     Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.7.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT 1999, L 175, s. 43).