Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour du travail de Liège (Belgia) on esittänyt 24.6.2019 – Ville de Verviers v. J

(asia C-483/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour du travail de Liège

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ville de Verviers

Vastapuoli: J

Ennakkoratkaisukysymykset

Vapauttaako se seikka, että työmarkkinaosapuolet ovat edellä mainitun Conseil national du travail’n lausunnolla nro 1342 päättäneet jättää soveltamatta kyseistä puitesopimusta sen 2 lausekkeen a ja b alakohdan mukaisesti, Belgian lainsäätäjän velvollisuudesta antaa täsmällisiä, objektiivisia ja konkreettisia säännöksiä, jotka koskevat valtion tai valtion tukeman erityisen ammatillisen koulutus- tai uudelleenkoulutusohjelman taikka työelämään siirtymistä koskevan ohjelman puitteissa tehtyjä työsopimuksia ja työsuhteita ja joiden tarkoitus on turvata tällaisiin tuettuihin töihin palkatuille työntekijöille kyseisen puitesopimuksen tavoitteiden toteutuminen?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä eli jos Belgian valtiolle 28.6.1999 annetun määräaikaista työtä koskevan neuvoston direktiivin 1999/70/EY,1 nojalla kuuluvat velvoitteet pysytetään, onko kyseisen puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdan a alakohta esteenä työsopimuksista 3.7.1978 annetun lain 10 §:n kaltaiselle kansalliselle säännökselle, joka sallii perättäisten määräaikaisten sopimusten käytön ilman, että saman lain 10bis §:ssä asetettuja enimmäiskokonaiskestoa ja uudistamista koskevia tiukkoja edellytyksiä noudatetaan, kunhan julkinen työnantaja esittää ”hyväksyttäviä syitä”, joita ei muutoin täsmennetä kyseissä laissa mutta joilla voidaan perustella perättäisten määräaikaisten sopimusten käyttöä määrittelemättömän pitkänä ajanjaksona?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, asettaako puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdan a alakohta kansalliselle tuomioistuimelle velvollisuuden arvioida sen ratkaistavaksi tulevassa asiassa, jossa vastakkain ovat julkinen työnantaja ja työntekijä, jonka kanssa on tehty perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia ammatillista koulutusta, uudelleenkoulutusta tai työelämään siirtymistä koskevan ohjelman puitteissa, näiden työsopimusten perättäisyyden pätevyyttä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä määriteltyjen ”perusteltujen syiden” valossa?

Voidaanko tässä tapauksessa katsoa, että julkisen työnantajan esittämät ”hyväksyttävät syyt” ovat myös ”perusteltuja syitä”, joiden perusteella voidaan tehdä perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia ilman, että edellä mainitussa 10bis §:ssä asetettuja ehtoja noudatetaan, jotta yhtäältä estetään ja ehkäistään perättäisten määräaikaisten työsuhteiden väärinkäyttö tilanteissa, joissa niitä käytetään tyydyttämään – ei tilapäisiä vaan – pysyviä epävarmassa asemassa olevan väestönosan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarpeita, ja toisaalta otetaan huomioon näillä työelämään siirtymistä koskevilla sopimuksilla, jotka on tehty Belgian valtion ja Vallonian alueen kyseisen työllistämistä koskevan sosiaalipolitiikan puitteissa ja jotka ovat hyvin riippuvaisia julkisista tuista, tavoitellut erityiset päämäärät?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).