Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. lipnja 2019. uputio Cour du travail de Liège (Belgija) – Ville de Verviers protiv J

(predmet C-483/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour du travail de Liège

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Ville de Verviers

Druga stranka u žalbenom postupku: J

Prethodna pitanja

1.    Znači li činjenica da su socijalni partneri putem mišljenja br. 1342 Nacionalnog vijeća za rad odlučili iskoristiti mogućnost isključivanja iz područja primjene navedenog okvirnog sporazuma, koja se predviđa člankom 2. [točkom 2.] podtočkama (a) i (b), da u pogledu ugovora o radu koji su zaključeni u okviru posebnog programa obrazovanja, uključivanja na tržište rada i stručne prekvalifikacije na teret države ili koji subvencionira država, belgijski zakonodavac samim time nije obvezan donijeti precizne, objektivne i konkretne odredbe koje imaju za cilj radnicima zaposlenim na tim subvencioniranim radnim mjestima zajamčiti postizanje ciljeva navedenog okvirnog sporazuma?

2.    U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, odnosno u slučaju da Belgijska Država zadrži obveze koje je preuzela u pogledu provedbe Direktive Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o radu na određeno vrijeme1 , protivi li se članku 5. točki 1. podtočki (a) navedenog okvirnog sporazuma nacionalna odredba poput članka 10. Zakona od 3. srpnja 1978. o ugovorima o radu, kojom se dopušta sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme a da se pritom ne poštuju strogi uvjeti u pogledu maksimalnog trajanja i obnavljanja, utvrđeni u članku 10.bis tog zakona, ako javni poslodavac navede „legitimne razloge”, koji se u navedenom zakonu drugačije ne preciziraju, ali opravdavaju to neograničeno uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme?

3.    Također u slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, podrazumijeva li članak 5. točka 1. podtočka (a) navedenog okvirnog sporazuma da je nacionalni sud pred kojim se vodi spor između javnog poslodavca i radnika zaposlenog na temelju uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme koji su sklopljeni u okviru različitih programa obrazovanja, uključivanja na tržište rada i prekvalifikacije, obvezan ocijeniti valjanost njihova uzastopnog sklapanja s obzirom na „objektivne razloge” definirane u sudskoj praksi Suda Europske unije?

Mogu li se u takvom slučaju „legitimni razlozi” na koje se poziva taj javni poslodavac smatrati „objektivnim razlozima” koji opravdavaju sklapanje tih uzastopnih ugovora na određeno vrijeme iako se pritom ne poštuju uvjeti utvrđeni u navedenom članku 10.bis, radi, s jedne strane, sprečavanja i borbe protiv zlouporaba sklapanja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme u slučajevima u kojima ih se ne upotrebljava kako bi se ispunile privremene potrebe, nego stalne i trajne potrebe za socijalnom kohezijom među stanovništvom bez stabilnog zaposlenja i, s druge strane, uzimanja u obzir posebnih ciljeva koji se nastoje postići tim ugovorima o uključivanju na tržište rada, sklopljenim u okviru te socijalne politike zapošljavanja koju su razvile Belgijska Država i Valonska regija te koja uvelike ovisi o javnim sredstvima?

____________

1     Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)