Language of document :

2019 m. birželio 24 d. Cour du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ville de Verviers / J

(Byla C-483/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour du travail de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas (atsakovas pirmoje instancijoje): Ville de Verviers

Kita apeliacinio proceso šalis (ieškovas pirmojoje instancijoje): J

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tai, kad socialiniai partneriai, remdamiesi minėta Nacionalinės darbo tarybos nuomone Nr. 1342, nusprendė pasinaudoti bendrojo susitarimo 2 punkto a ir b papunkčiuose nurodyta galimybe jo netaikyti, atleidžia Belgijos teisės aktų leidėją nuo pareigos darbo sutarčių, sudarytų pagal konkrečią valstybinę ar valstybės finansuojamą mokymo, integravimo ar profesinio perkvalifikavimo programą, srityje nustatyti aiškias, objektyvias ir konkrečias nuostatas, kuriomis darbuotojams, įdarbintiems tokiose subsidijuojamose darbo vietose, siekiama užtikrinti, kad minėto bendrojo susitarimo tikslai būtų įgyvendinti?

2.    Ar, į šį pirmąjį klausimą atsakius neigiamai, t. y. tokiu atveju, kai galioja Belgijos valstybės prisiimti įsipareigojimai įgyvendinant 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 1999/70/EB dėl darbo pagal terminuotas sutartis1 , pagal minėto bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalies a papunktį draudžiama nacionalinė nuostata, kaip antai 1978 m. liepos 3 d. įstatymo dėl darbo sutarčių 10 straipsnis, pagal kurią leidžiama paeiliui sudaryti terminuotas darbo sutartis nesilaikant griežtų maksimalios trukmės ir atnaujinimo sąlygų, nustatytų to paties įstatymo 10bis straipsnyje, jeigu viešojo sektoriaus darbdavys nurodo minėtame įstatyme nenurodytas „teisėtas priežastis“, kuriomis vis dėlto būtų pateisinamas šis terminuotų darbo sutarčių sudarymas paeiliui neribotą laikotarpį?

3.    Ar, į pirmąjį klausimą taip pat atsakius neigiamai, minėto bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalies a papunktyje nustatyta pareiga nacionaliniam teismui, kuris nagrinėja viešojo sektoriaus darbdavio ir darbuotojo, kurį jis įdarbino pagal terminuotas sutartis, paeiliui sudarytas pagal mokymo, integravimo ar perkvalifikavimo programas, ginčą, vertinti jų sudarymo paeiliui teisėtumą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nustatytas „objektyvias priežastis“?

Ar tokiu atveju tokio viešojo sektoriaus darbdavio nurodytos „teisėtos priežastys“ gali būti laikomos „objektyviomis priežastimis“, pateisinančiomis šių terminuotų sutarčių sudarymą paeiliui nesilaikant minėtame 10bis straipsnyje nustatytų sąlygų, siekiant, pirma, neleisti piktnaudžiauti ir kovoti su piktnaudžiavimu paeiliui sudarant terminuotas sutartis tokiais atvejais, kai jos sudaromos siekiant patenkinti ne laikinus, bet nuolatinius ir ilgalaikius socialinės sanglaudos pažeidžiamose visuomenės grupėse poreikius, ir, antra, atsižvelgti į konkrečius tikslus, kurių siekiama šiomis sutartimis dėl įdarbinimo profesinei patirčiai įgyti, sudarytomis vykdant šią socialinę užimtumo politiką, nustatytą Belgijos ir Région wallonne (Valonijos regiono), kuri labai priklausoma nuo viešųjų dotacijų.

____________

1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).