Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. jūnijā iesniedza Cour du travail de Liège (Beļģija) – Ville de Verviers/J

(Lieta C-483/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour du travail de Liège

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ville de Verviers

Atbildētājs:J

Prejudiciālie jautājumi

Vai apstāklis, ka sociālie partneri saskaņā ar iepriekš minēto Nacionālās darba padomes atzinumu Nr. 1342 nolēma izmantot minētā pamatnolīguma 2. klauzulas [2. punkta] a) un b) apakšpunktā paredzēto iespēju veikt izslēgšanu no tā piemērošanas jomas, atbrīvo Beļģijas likumdevēju no pienākuma saistībā ar darba līgumiem, kas ir noslēgti īpašas publiskas vai publiskā sektora atbalstītas mācību, profesionālās integrācijas un pārkvalifikācijas programmas ietvaros, veikt precīzus, objektīvus un konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri ir pieņemti darbā šajos subsidētajos amatos, tiek īstenoti minētā pamatnolīguma mērķi?

Ja uz šo pirmo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši, proti, ja Beļģijas valsts saglabā saistības, izpildot Padomes Direktīvu 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par darbu uz noteiktu laiku 1 , vai minētā pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta a) apakšpunkts nepieļauj tādu valsts tiesību normu kā 1978. gada 3. jūlija Likuma par darba līgumiem 10. pants, kas pieļauj secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu izmantošanu, neievērojot šī paša likuma 10.a pantā paredzētos stingros maksimālā ilguma un pagarinājuma nosacījumus, ja publiskā sektora darba devējs konstatē “leģitīmus iemeslus”, kas minētajā likumā nav sīkāk precizēti, bet pamato šo laikā neierobežoto secīgo līgumu slēgšanu uz noteiktu laiku?

Un, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai iepriekš minētā pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta a) apakšpunktā ir paredzēts pienākums valsts tiesai, kas izskata strīdu starp publiskā sektora darba devēju un darba ņēmēju, kuru tas ir pieņēmis darbā saskaņā ar darba līgumiem uz noteiktu laiku, kuri ir noslēgti dažādu mācību, profesionālās integrācijas un pārkvalifikācijas programmu ietvaros, izvērtēt to secīgumu no tādu “objektīvu iemeslu” viedokļa, kas ir definēti Savienības Tiesas judikatūrā?

Tādā gadījumā, vai “leģitīmi iemesli”, uz kuriem norāda šis publiskā sektora darba devējs, var tikt uzskatīti par “objektīviem iemesliem”, kas pamato šo noteikta laika darba līgumu secīgumu, lai gan nav ievēroti iepriekš minētajā 10.a pantā paredzētie nosacījumi, kuru nolūks ir, pirmkārt, novērst un apkarot secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu situācijās, kad tie tiek izmantoti, lai apmierinātu nevis pagaidu vajadzības, bet gan pastāvīgas un ilgstošas sociālās kohēzijas vajadzības neaizsargātas iedzīvotāju grupas ietvaros, un, otrkārt, ņemt vērā īpašos mērķus, kam ir paredzēti profesionālās integrācijas līgumi, kuri tiek slēgti šīs sociālās nodarbinātības politikas ietvaros, ko ir izstrādājusi Beļģijas valsts un Valonijas reģions un kas ir tieši atkarīga no publiskajām subsīdijām?

____________

1 Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).