Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour du travail de Liège (Belgia) la 24 iunie 2019 – Ville de Verviers/J

(Cauza C-483/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour du travail de Liège

Părțile din procedura principală

Apelantă: Ville de Verviers

Intimat: J

Întrebările preliminare

1.    Împrejurarea că partenerii sociali au decis, prin intermediul avizului nr. 1342 al Consiliului Național al Muncii, să recurgă la posibilitatea de excludere din domeniul de aplicare al acordului-cadru menționat, prevăzută la clauza 2 literele (a) și (b) din acesta, dispensează totuși legiuitorul belgian de obligația de a adopta, cu privire la contractele de muncă încheiate în cadrul unui program specific de formare, inserție și reconversie profesională cu caracter public sau susținut de autorități publice, dispoziții precise, obiective și concrete având ca scop să garanteze lucrătorilor încadrați în muncă pe aceste posturi subvenționate obiectivele acordului-cadru menționat?

2.    În cazul unui răspuns negativ la această primă întrebare, respectiv în cazul menținerii obligațiilor contractate de statul belgian în cadrul punerii în aplicare a Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind [acordul-cadru cu privire la] munca pe durată determinată1 , clauza 5 punctul 1 litera (a) din acordul-cadru menționat se opune unei dispoziții naționale care, precum articolul 10 din Legea din 3 iulie 1978 privind contractele de muncă, permite recurgerea succesivă la contracte de muncă pe durată determinată fără a fi respectate condițiile stricte privind durata maximă și reînnoirea prevăzute la articolul 10bis din aceeași lege, cu condiția ca angajatorul public să stabilească „motive legitime” care nu sunt precizate în alt mod de legea menționată, însă care justifică recurgerea la această succesiune nelimitată în timp de contracte de muncă pe durată determinată?

3.    De asemenea în cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, clauza 5 punctul 1 litera (a) din acordul-cadru menționat implică obligația, pentru instanța națională sesizată cu un litigiu între un angajator public și un lucrător pe care l-a angajat prin contracte de muncă pe durată determinată succesive încheiate în cadrul a diferite programe de formare, inserție și reconversie, de a aprecia validitatea succesiunii acestora în lumina „motivelor obiective” definite de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii?

____________

1     Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129).