Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour du travail de Liège (Belgija) 24. junija 2019 – Ville de Verviers/J

(Zadeva C-483/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour du travail de Liège

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik, tožena stranka na prvi stopnji: Ville de Verviers

Nasprotna stranka, tožeča stranka na prvi stopnji: J

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je zaradi okoliščine, da so se socialni partnerji z zgoraj navedenim mnenjem št. 1342 nacionalnega sveta za delo odločili, da uporabijo možnost izključitve s področja uporabe navedenega okvirnega sporazuma, določeno v določbi 2[(2)](a) in (b) tega sporazuma, belgijski zakonodajalec oproščen obveznosti, da v zvezi s pogodbami o zaposlitvi, sklenjenimi v okviru posebnega javnega ali javno podprtega programa usposabljanja, vključevanja in poklicne prekvalifikacije, sprejme natančne, objektivne in konkretne določbe, s katerimi bi se delavcem, zaposlenim na teh subvencioniranih delovnih mestih, zagotovilo izpolnjevanje ciljev navedenega okvirnega sporazuma?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, to je če se ohranijo obveznosti, ki jih je belgijska država sprejela na podlagi Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o delu za določen čas1 , ali določba 5(1)(a) navedenega okvirnega sporazuma nasprotuje nacionalni določbi, kakršna je člen 10 zakona z dne 3. julija 1978 o pogodbah o zaposlitvi, ki dovoljuje veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas, ne da bi bili upoštevani strogi pogoji o najdaljšem trajanju in podaljšanju, določeni v členu 10a tega zakona, če je delodajalec iz javnega sektorja ugotovil, da obstajajo „legitimni razlogi“, ki sicer niso določeni v navedenem zakonu, vendar upravičujejo to časovno neomejeno veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas?

Toujours en cas de réponse négative à la première question, la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre précité implique-t-elle l’obligation, pour la juridiction nationale saisie d’un litige opposant un employeur public à un travailleur qu’il a engagé dans des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus dans le cadre de divers programmes de formation, insertion et reconversion, d’apprécier la validité de leur succession à la lumière des "raisons objectives" définies par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union ?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali določba 5(1)(a) zgoraj navedenega okvirnega sporazuma pomeni obveznost za nacionalno sodišče, ki odloča o sporu med delodajalcem iz javnega sektorja in delavcem, ki je bil zaposlen z zaporednimi pogodbami o zaposlitvi za določen čas, sklenjenimi v okviru različnih programov usposabljanja, vključevanja in prekvalifikacije, da presodi veljavnost veriženja teh pogodb z vidika „objektivnih razlogov“, opredeljenih v sodni praksi Sodišča Unije?

Ali se v tem primeru „legitimni razlogi“, na katere se sklicuje ta delodajalec iz javnega sektorja, lahko štejejo za „objektivne razloge“, ki upravičujejo veriženje teh pogodb za določen čas, ne da bi bili upoštevani pogoji, ki so bili v zgoraj navedenem členu 10a določeni z namenom, prvič, preprečevanja in boja proti zlorabam veriženja pogodb za določen čas v položajih, ko se te pogodbe uporabljajo za pokrivanje potreb, ki niso začasne, temveč stalne in trajne potrebe socialne kohezije med prebivalstvom, ki je v prekarnem položaju, ter, drugič, upoštevanja posebnih ciljev, ki se uresničujejo s pogodbami o vključevanju na trg dela, sklenjenimi v okviru te socialne politike zaposlovanja, ki sta jo razvili belgijska država in Valonska regija in je močno odvisna od javnih nepovratnih sredstev?

____________

1     Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).