Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour du travail de Liège (Belgien) den 24 juni 2019 – Ville de Verviers mot J

(Mål C-483/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour du travail de Liège

Parter i det nationella målet

Klagande: Ville de Verviers

Motpart: J

Tolkningsfrågor

Innebär det faktum att arbetsmarknadens parter, genom arbetsmarknadsrådets ovannämnda yttrande nr 1342, beslutat att använda sig av möjligheten i klausul 2.2 a och b att undanta [vissa typer av avtal] från ramavtalets tillämpningsområde att den belgiske lagstiftaren därmed är befriad från att – med avseende på anställningsavtal som ingått inom ramen för särskilda offentliga program för utbildning, åtgärder för att underlätta inträde på arbetsmarknaden och omskolning till ett nytt yrke eller program som stöds av det allmänna – anta specifika, objektiva och konkreta bestämmelser som syftar till att garantera de eftersträvade målen i ramavtalet för de arbetstagare som anställts inom ramen för sådana subventionerade anställningar?

Om den första frågan besvaras nekande, det vill säga om den belgiska statens skyldigheter enligt rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete1 ska anses bestå, önskas svar på om klausul 5.1 a i det nämnda ramavtalet utgör hinder för en nationell bestämmelse som i likhet med artikel 10 i lagen av den 3 juli 1978 om anställningsavtal, tillåter att på varandra följande avtal om visstidsanställning används utan krav på iakttagande av de strikta krav på maximal varaktighet och förlängning som föreskrivs i artikel 10a i nämnda lag, under förutsättning att den offentligrättsliga arbetsgivaren visar att det förelåg ”legitima skäl” härför vilka inte vidare preciseras i lagen men som motiverar att på varandra följande avtal om visstidsanställning används utan tidsbegränsning ?

Om den första frågan besvaras nekande önskas vidare svar på om klausul 5.1 a i det ovannämnda ramavtalet innebär en skyldighet för den nationella domstol som ska pröva ett mål mellan en offentligrättslig arbetsgivare och en anställd som anställts med stöd av på varandra följande avtal om visstidsanställning inom ramen för olika program för utbildning, åtgärder för att underlätta inträde på arbetsmarknaden och omskolning att göra en bedömning av om sådana på varandra följande avtal kunde användas med giltig verkan mot bakgrund av de ”objektiva grunder” som definieras i EU-domstolens praxis ?

Kan i sådant fall de ”legitima skäl” som den offentligrättsliga arbetsgivaren åberopat betraktas som ”objektiva grunder” som motiverar att på varandra följande avtal om visstidsanställning används utan att de villkor som föreskrivs i artikel 10a ovan iakttas, i syfte att dels förekomma och bekämpa missbruk av på varandra följande avtal om visstidsanställning i situationer då de inte används för tillfälliga behov utan för att täcka permanenta och varaktiga behov av social sammanhållning inom en utsatt befolkningsgrupp, dels för att beakta specifika syften som eftersträvas med avtal om åtgärder för att underlätta inträde på arbetsmarknaden som ingåtts inom ramen för denna sociala sysselsättningspolitik som utvecklats av belgiska staten och regionen Vallonien och som är starkt beroende av offentliga subventioner?

____________

1 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 1999, s. 43)