Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 24 април 2019 г. — DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Румъния, Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) – и FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Румъния, DA, Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол)

(Дело C-333/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: DA

Ответници: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Румъния, Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол)

Други страни: Европейска комисия, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Жалбоподатели: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Ответници: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Румъния, DA, Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол)

Друга страна: Европейска комисия

Преюдициални въпроси

Трябва ли Решение (ЕС) 2015/1470 на Европейската комисия от 30 март 2015 г. относно държавна помощ SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN)1 да се разбира в смисъл, че се отнася за дължимите от Румъния плащания, в случай, че плащанията ще ѝ бъдат възстановени в резултат на производство за принудително изпълнение на арбитражно решение на МЦРИС от 11 декември 2013 г., започнато пред юрисдикциите на държава членка, различна от Румъния ?

Изисква ли само по себе си и автоматично правото на Eвропейския съюз юрисдикция на държава членка (различна от Румъния), сезирана с жалба срещу производство за принудително изпълнение на арбитражно решение на МЦРИС, което се ползва със сила на пресъдено нещо съгласно националното процесуално право на тази държава членка, да откаже изпълнение на това арбитражно решение с единствения мотив, че съгласно неокончателно решение на Европейската комисия, прието след постановяването на арбитражното решение, това принудително изпълнение противоречи на правото на Съюза относно държавните помощи?

Позволява ли правото на Европейския съюз, и по-специално принципът на лоялно сътрудничество или принципът на сила на пресъдено нещо, национална юрисдикция на държава членка (различна от Румъния) да не спазва международните си задължения по силата на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, в случай, че след постановяването на арбитражното решение Европейската комисия е приела решение, съгласно което това принудително изпълнение противоречи на правото на Съюза относно държавните помощи и при положение, че Комисия е участвала в арбитражното производство (включително в това по жалбата за отмяна на арбитражното решение) и е изтъкнала основания във връзка с правото на Съюза относно държавните помощи?

____________

1     Решение (ЕС) 2015/1470 на Комисията от 30 март 2015 година относно държавна помощ SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), приведена в действие от Румъния — Изпълнение на арбитражно решение […] от 11 декември 2013 година (нотифицирано под номер C(2015) 2112) (ОВ L 232, 2015 г., стр. 43).