Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 24. april 2019 – DA mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumænien og Eurocontrol - Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne – og FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL og SC Multipack SRL mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumænien, DA og Eurocontrol - Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

(Sag C-333/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DA

Sagsøgte: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumænien, Eurocontrol - Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

Procesdeltagere: Europa-Kommissionen, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL og SC Multipack SRL

Sagsøgere: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL og SC Multipack SRL

Sagsøgte: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumænien, DA og Eurocontrol – Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

Procesdeltager: Europa-Kommissionen

Præjudicielle spørgsmål

Skal Europa-Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1470 af 30. marts 2015 om statsstøtte SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) 1 forstås således, at denne omfatter manglende betalinger fra Rumænien selv i tilfælde, hvor de manglende betalinger vil blive inddrevet hos denne medlemsstat efter en sag om tvangsfuldbyrdelse af ICSID-voldgiftskendelsen af 11. december 2013, der er anlagt for retterne i en anden medlemsstat end Rumænien?

Kræver EU-retten i sig selv, at en ret i en medlemsstat (der ikke er Rumænien), hvor der er anlagt et søgsmål til prøvelse af en sag om tvangsfuldbyrdelse af en ICSID-voldgiftskendelse, som har retskraft ifølge de i denne medlemsstat gældende nationale procedureregler, ser bort fra kendelsen alene med den begrundelse, at tvangsfuldbyrdelse af denne kendelse – i medfør af en ikke-endelig afgørelse fra Europa-Kommissionen, som er vedtaget efter kendelsen – anses for at være i strid med de europæiske regler om statsstøtte?

Tillader EU-retten – navnlig princippet om loyalt samarbejde eller princippet om retskraft – at en national ret i en medlemsstat (der ikke er Rumænien) ikke overholder sine internationale forpligtelser, der følger af ICSID-konventionen, i det tilfælde, hvor Europa-Kommissionen efter en kendelse har vedtaget en afgørelse, hvorefter tvangsfuldbyrdelse af denne kendelse ville være i strid med de europæiske regler om statsstøtte, også selv om Europa-Kommissionen deltog i voldgiftssagen (herunder sagen om annullation af kendelsen) og fremsatte sine anbringender vedrørende de europæiske regler om statsstøtte?

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1470 af 30.3.2015 om statsstøtte SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) gennemført af Rumænien – Voldgiftskendelse […] af 11. december 2013 (meddelt under nummer C(2015) 2112) (EUT 2015, L 232, s. 43).