Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 24. aprillil 2019 – DA versus Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumeenia, Eurocontrol - Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon – ja FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL versus Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumeenia, DA, Eurocontrol - Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon

(kohtuasi C-333/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: DA

Vastustajad: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumeenia, Eurocontrol - Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Kaebajad: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Vastustajad: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumeenia, DA, Eurocontrol – Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Komisjoni 30. märtsi 2015. aasta otsust (EL) 2015/1470 riigiabi SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) kohta1 tuleb mõista nii, et see käsitleb Rumeenialt nõutavaid makseid ka juhul, kui maksed nõutakse kõnealuselt riigilt sisse ICSID 11. detsembri 2013. aasta vahekohtuotsuse sundtäitmise menetlusega, mis on algatatud teise liikmesriigi, mitte Rumeenia kohtutes?

2.    Kas liidu õigusest iseenesest ja automaatselt tuleneb nõue, et teise liikmesriigi (mitte Rumeenia) kohus, kellele on esitatud hagi ICSID vahekohtuotsuse, mis on asjaomase liikmesriigi menetlusnormide kohaselt lõplikult jõustunud, sundtäitmise menetluse peale, peab tühistama kõnealuse vahekohtuotsuse üksnes seetõttu, et Euroopa Komisjoni sellise otsuse kohaselt, mis ei ole veel lõplikult jõustunud ja mis on tehtud vahekohtuotsusest hiljem, on vahekohtuotsuse sundtäitmine vastuolus Euroopa riigiabi eeskirjadega?

3.    Kas liidu õigus ning eelkõige lojaalse koostöö põhimõte või kohtuotsuse seadusjõu põhimõte lubavad, et liikmesriigi (mitte Rumeenia) kohus ei täida oma rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad ICSID konventsioonist, juhul kui Euroopa Komisjon on teinud vahekohtuotsusest hiljem otsuse, milles leitakse, et vahekohtuotsuse sundtäitmine oleks vastuolus Euroopa riigiabi eeskirjadega, ning seda vaatamata asjaolule, et Euroopa Komisjon osales vahekohtumenetluses (kaasa arvatud vahekohtuotsuse peale esitatud tühistamishagi) ning esitas oma väited Euroopa riigiabi eeskirjade kohta?

____________

1     Komisjoni 30. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/1470 Rumeenia antud riigiabi SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) kohta – Vahekohtu 11. detsembri 2013. aasta otsus […] (teatavaks tehtud numbri C(2015) 2112 all) (ELT 2015, L 232, lk 43).