Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2019. uputio Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) – DA protiv Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunjske, Eurocontrol - Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe – i FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL protiv Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunjske, DA, Eurocontrol - Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe

(predmet C-333/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d’appel de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: DA

Druge stranke u žalbenom postupku: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunjska, Eurocontrol - Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe

Ostale stranke: Europska komisija, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Žalitelji: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Druge stranke u žalbenom postupku: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunjska, DA, Eurocontrol - Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe

Ostale stranke: Europska komisija

Prethodna pitanja

Treba li Odluku Europske komisije (EU) 2015/1470 od 30. ožujka 2015. o državnoj potpori SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN)1 shvatiti na način da obuhvaća plaćanja koja duguje Rumunjska čak i kada je ta država članica dužna vratiti sredstva nakon postupka prisilnog izvršenja arbitražne odluke ICSID-a (Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova) od 11. prosinca 2013, pokrenutog pred sudovima države članice različite od Rumunjske?

Zahtijeva li pravo Unije, samo po sebi i po službenoj dužnosti, da sud države članice (različite od Rumunjske) – kojemu je podneseno pravno sredstvo protiv postupka prisilnog izvršenja arbitražne odluke ICSID-a koja je postala pravomoćna u skladu s nacionalnim postupovnim pravilima te države članice – odbaci tu odluku, samo zato što je u odluci koja nije konačna, a koju je Europska komisija donijela nakon te arbitražne odluke ocijenjeno da je spomenuto prisilno izvršenje protivno europskom sustavu državnih potpora?

Dopušta li pravo Unije, osobito načelo lojalne suradnje odnosno načelo pravomoćnosti, da nacionalni sud države članice (različite od Rumunjske) ne poštuje svoje međunarodne obveze proizišle iz Konvencije ICSID-a u slučaju u kojem je Europska komisija nakon arbitražne odluke donijela odluku u kojoj je ocijenila da je njezino prisilno izvršenje protivno europskom sustavu državnih potpora, čak i kada je ta institucija sudjelovala u postupku arbitraže (uključujući i postupak po tužbi za poništenje arbitražne odluke) i istaknula svoje razloge u vezi s europskim sustavom državnih potpora?

____________

1     Odluka Komisije (EU) 2015/1470 od 30. ožujka 2015. o državnoj potpori SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) koju je provela Rumunjska – Arbitražna odluka […] od 11. prosinca 2013. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 2112) (SL 2015., L 232, str. 43.)