Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. aprīlī iesniedza Cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) – DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumānija, Eurocontrol – Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija – un FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumānija, DA, Eurocontrol – Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija

(Lieta C-333/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītājs: DA

Atbildētājas: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumānija, Eurocontrol – Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Prasītāji: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Atbildētājas: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumānija, DA, Eurocontrol – Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija

Cita lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Komisijas Lēmums (ES) 2015/1470 (2015. gada 30. marts) par valsts atbalstu SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) 1 ir jāsaprot tādējādi, ka tas attiecas uz maksājumiem, kas Rumānijai jāpārskaita, pat ja maksājumi tiks piedzīti no tās saskaņā ar ICSID šķīrējtiesas 2013. gada 11. decembra nolēmuma piespiedu izpildes procedūru, kas tika ierosināta tiesā dalībvalstī, kura nav Rumānija?

Vai Savienības tiesības pašas par sevi automātiski prasa, lai dalībvalsts (izņemot Rumānijas) tiesa, kurā ir celta prasība par piespiedu izpildes procedūru, lai izpildītu ICSID šķīrējtiesas nolēmumu, kam ir res judicata spēks saskaņā ar minētās dalībvalsts procesuālajām tiesību normām, neņem vērā šo nolēmumu, pamatojoties tikai uz to, ka Eiropas Komisijas lēmumā, kas nav galējs un kas pieņemts pēc nolēmuma, tiek uzskatīts, ka šāda nolēmuma piespiedu izpilde ir pretrunā Eiropas valsts atbalsta shēmai?

Vai Savienības tiesības, it īpaši lojālas sadarbības princips vai res judicata spēka princips, ļauj dalībvalsts (izņemot Rumānijas) tiesai nepildīt savas starptautiskās saistības, kas izriet no ICSID konvencijas, ja Eiropas Komisija pēc nolēmuma pasludināšanas ir pieņēmusi lēmumu, kurā tiek uzskatīts, ka nolēmuma piespiedu izpilde būtu pretrunā Eiropas valsts atbalsta shēmai pat tad, ja Eiropas Komisija būtu piedalījusies šķīrējtiesas procesā (ieskaitot prasību par nolēmuma atcelšanu) un iesniegusi savus pamatus attiecībā uz Eiropas valsts atbalsta shēmu?

____________

1     Komisijas Lēmums (ES) 2015/1470 (2015. gada 30. marts) par valsts atbalstu SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), ko īstenoja Rumānija – Šķīrējtiesas 2013. gada 11. decembra nolēmums [..] [izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 2112] (OV 2015, L 232, 43. lpp.).