Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d’appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 24 kwietnia 2019 r. – DA / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunia, Eurocontrol – Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej – oraz FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunia, DA, Eurocontrol – Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej

(Sprawa C-333/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d’appel de Bruxelles

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: DA

Strona przeciwna: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunia, Eurocontrol – Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej

Pozostałe strony: Komisja Europejska, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Strony wnoszące odwołanie: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Strony przeciwne: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunia, DA, Eurocontrol – Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej

Pozostała strona: Komisja Europejska

Pytania prejudycjalne

Czy decyzję Komisji Europejskiej (UE) 2015/1470 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN)1 należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy ona płatności należnych od Rumunii nawet w przypadku, gdy płatności będą od niej dochodzone wskutek postępowania egzekucyjnego w sprawie orzeczenia trybunału arbitrażowego ICSID z dnia 11 grudnia 2013 r., wszczętego przed sądami państwa członkowskiego innego niż Rumunia?

Czy prawo Unii wymaga samo w sobie i z urzędu, aby sąd państwa członkowskiego (innego niż Rumunia), przed którym zaskarżono postępowanie egzekucyjne w sprawie orzeczenia trybunału arbitrażowego ICSID, które zgodnie z krajowymi przepisami proceduralnymi tego państwa ma powagę rzeczy osądzonej, uchylił to orzeczenie z tego tylko powodu, że w niemającej ostatecznego charakteru decyzji Komisji Europejskiej wydanej po wydaniu orzeczenia uznano, że egzekucja orzeczenia jest niezgodna z europejskim systemem pomocy państwa?

Czy prawo Unii, a w szczególności zasada lojalnej współpracy lub zasada powagi rzeczy osądzonej, pozwala sądowi krajowemu państwa członkowskiego (innego niż Rumunia) nie przestrzegać swoich zobowiązań międzynarodowych wynikających z konwencji ICSID, w przypadku gdy po wydaniu orzeczenia Komisja Europejska wydała decyzję, w której uznała, że egzekucja orzeczenia byłaby sprzeczna z europejskim systemem pomocy państwa, i to nawet jeśli Komisja Europejska wzięła udział w postępowaniu arbitrażowym (w tym również ze skargi o stwierdzenie nieważności orzeczenia) oraz podniosła zarzuty dotyczące europejskiego systemu pomocy państwa?

____________

1 Decyzja Komisji (UE) 2015/1470 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38517(2014/C) (ex 2014/NN) wdrożonej przez Rumunię – Orzeczenie arbitrażowe w sprawie Micula przeciwko Rumunii z dnia 11 grudnia 2013 r. [notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2112] (Dz.U. 2015, L 232, s. 43).