Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 24. apríla 2019 – DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Roumanie, Eurocontrol – Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne – et FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Roumanie, DA, Eurocontrol - Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

(vec C-333/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: DA

Odporcovia: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunsko, Eurocontrol – Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Odvolatelia: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Odporcovia: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunsko, DA, Eurocontrol – Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Prejudiciálne otázky

Má sa rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) 2015/1470 z 30. marca 2015 o štátnej pomoci SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN)1 chápať v tom zmysle, že sa týka platieb, ktoré Rumunsko dlhuje, aj v prípade, že sú tieto platby voči nemu vymáhané v rámci postupu núteného výkonu rozhodcovského nálezu ICSID z 11. decembra 2013, ktorý sa začal na súdoch iného členského štátu, než je Rumunsko?

Vyžaduje si právo Únie samo osebe a automaticky, aby súd členského štátu (iného než Rumunsko), na ktorý je podaná žaloba proti nútenému výkonu rozhodcovského nálezu ICSID, ktorý je podľa vlastných vnútroštátnych procesných pravidiel tohto členského štátu právoplatný, vylúčil uplatnenie tohto rozhodcovského nálezu len na základe toho, že podľa neprávoplatného rozhodnutia Európskej komisie prijatého až po rozhodcovskom náleze je tento nútený výkon rozhodcovského nálezu v rozpore s európskym systémom štátnej pomoci?

Je podľa práva Únie, najmä zásady lojálnej spolupráce alebo zásady právnej sily rozhodnutej veci, možné, aby si vnútroštátny súd členského štátu (iného než Rumunsko) neplnil medzinárodné záväzky vyplývajúce z dohovoru ICSID v situácii, keď Európska komisia prijala po vydaní rozhodcovského nálezu rozhodnutie, podľa ktorého by bol nútený výkon rozhodcovského nálezu v rozpore s európskym systémom štátnej pomoci, a to napriek tomu, že Európska komisia sa zúčastnila na rozhodcovskom konaní (vrátane konania o neplatnosť rozhodcovského nálezu) a uplatnila svoje dôvody týkajúce sa európskeho systému štátnej pomoci?

____________

1     Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1470 z 30. marca 2015 o štátnej pomoci SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), ktorú poskytlo Rumunsko – Rozhodcovský rozsudok z 11. decembra 2013… [oznámené pod číslom C(2015) 2112] (Ú. v. EÚ L 232, 2015, s. 43).