Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 24 april 2019 – DA mot Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumänien, Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) – och FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL mot Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumänien, DA, Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol)

(Mål C-333/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i det nationella målet

Klagande: DA

Motparter: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumänien, Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol)

Ytterligare deltagare i rättegången: Europeiska kommissionen, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Klagande: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Motparter: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumänien, DA, Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol)

Ytterligare deltagare i rättegången: Europeiska kommissionen

Tolkningsfrågor

Ska Europeiska kommissionens beslut (EU) 2015/1470 av den 30 mars 2015 om det statliga stöd SA.38517 (2014/C) (f.d. 2014/NN) (1 ) som Rumänien har genomfört förstås så att det avser betalningar som Rumänien gör även i det fall att Rumänien har tvingats till dessa betalningar genom ett förfarande för tvångsverkställighet av ICSID-skiljedomen av den 11 december 2013, som inletts vid domstolarna i en annan medlemsstat än Rumänien?

Kräver unionslagstiftningen som sådan, automatiskt, att en domstol i en medlemsstat (en annan medlemsstat än Rumänien), vid vilken talan väckts angående verkställighet av en ICSID-skiljedom som vunnit laga kraft i enlighet med de nationella förfarandereglerna i den medlemsstaten, lämnar den skiljedomen utan avseende enbart av det skälet att det i ett icke slutligt beslut från Europeiska kommissionen, som antagits efter det att skiljedomen meddelades, fastslås att ett sådant förfarande för tvångsverkställighet av skiljedomen är oförenligt med de europeiska statsstödsreglerna?

Är det enligt unionsrätten, särskilt principen om lojalt samarbete eller principen om res judicata, tillåtet för en nationell domstol i en medlemsstat (en annan medlemsstat än Rumänien) att underlåta att fullgöra sina internationella skyldigheter enligt ICSID-konventionen, när Europeiska kommissionen, efter det att skiljedomen meddelades, har antagit ett beslut enligt vilket tvångsverkställighet av skiljedomen skulle strida mot de europeiska statsstödsreglerna, även om Europeiska kommissionen deltagit i skiljedomsförfarandet (inbegripet talan om ogiltigförklaring av skiljedomen) och inom ramen för detta har åberopat att verkställighet skulle strida mot de europeiska statsstödsreglerna?

____________

(1 )     Beslut (EU) 2015/1470 av den 30 mars 2015 om det statliga stöd SA.38517 (2014/C) (f.d. 2014/NN) som Rumänien har genomfört ‒ Skiljedomen … av den 11 december 2013 [delgivet med nr C(2015) 2112] (EUT L 232, 2015, s. 43).