Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 19 април 2019 г. — Nobina Finland Oy

(Дело C-327/19)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Nobina Finland Oy

Други страни в производството: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Преюдициални въпроси

Недопустимо ли е съгласно Директива 2004/17/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (Секторна директива от 2004 г.) тълкуване, съобразно което в ситуация, при която може да бъде подадена една оферта за няколко или за всички обособени позиции на дадена поръчка, чрез клауза в поканата за представяне на оферти възложителят може да ограничи броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент (ограничителна клауза)?

Съгласно ограничителната клауза, приложена в поканата за участие в състезателна процедура за автобусен транспорт, когато спечелените от един оферент предмети на поръчка надвишават определения в клаузата максимален брой превозни средства на ден, предметът на поръчката, при който е най-малка разликата в точките между най-добрата и втората най-добра оферта, умножена по броя на превозните средства за този предмет на поръчката, се възлага на оферента, който е подал втората най-добра оферта. Прилагането на ограничителната клауза може да има за последица на основание на поканата за участие в състезателната процедура на оферента, представил най-добрата оферта за въпросния предмет на поръчката, да бъдат възложени общо по-малко превозни средства на ден отколкото на оферента, представил втората най-добра оферта за предмета на поръчката.

a)    Може ли при преценката на допустимостта на ограничителната клауза да се вземе предвид конкретният резултат, до който би могло да доведе прилагането на ограничителната клауза в поканата за участие в състезателна процедура, или това следва да се прецени абстрактно, поради което съгласно Секторната директива от 2004 г. употребата на ограничителна клауза като разглежданата в главното производство е допустима или недопустима?

б)    От значение ли са за преценката на допустимостта на ограничителна клауза като разглежданата в главното производство обстоятелствата, посочени в поканата за представяне на оферти за обосноваване на клаузата, които са свързани със запазването на конкуренцията в автобусния транспорт по редовни линии в регион Хелзинки и намаляването на оперативния риск, произтичащ за качеството на транспорта от поемането на голям обем транспорт и от извършването на транспорт по променени маршрути?

____________

1 ОВ L 134, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 6, том 8 стр. 3 и поправка ОВ L 182, 2008 г., стр. 169