Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 19. dubna 2019 – Nobina Finland Oy

(Věc C-327/19)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Nobina Finland Oy

Další účastníci řízení: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Předběžné otázky

Brání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb1 (dále jen „odvětvová směrnice z roku 2004“) výkladu, podle něhož zadavatel v situaci, kdy lze podat nabídku pro několik částí nebo pro všechny části zakázky, může ustanovením uvedeným ve výzvě k podání nabídky omezit počet částí, které lze zadat jedinému uchazeči (dále jen „omezující ustanovení“)?

Podle omezujícího ustanovení, jež je uvedeno ve výzvě k účasti v soutěži o autobusovou dopravu, která je předmětem projednávané věci, přechází v případě, že předměty zakázky získané jedním uchazečem překročí maximální počet vozových dnů stanovený v tomto ustanovení, předmět zakázky, u kterého je bodový rozdíl mezi nejlepší a druhou nejlepší nabídkou vynásobený počtem vozidel tohoto předmětu zakázky nejnižší, na uchazeče, který podal druhou nejlepší nabídku. Uplatnění omezujícího ustanovení může vést k tomu, že uchazeči, který ohledně dotčeného předmětu zakázky podal nejlepší nabídku, bude na základě výzvy k účasti v soutěži zadáno celkově méně vozových dnů než uchazeči, který ohledně tohoto předmětu zakázky podal druhou nejlepší nabídku.

a)    Lze při posuzování přípustnosti omezujícího ustanovení zohlednit, k jakému konkrétnímu výsledku by mohlo uvedení omezujícího ustanovení ve výzvě k účasti v soutěži vést, nebo je nutno tuto otázku posoudit abstraktně, takže užití takového ustanovení, jako je ustanovení dotčené ve věci v původním řízení, je podle odvětvové směrnice z roku 2004 buď přípustné, nebo nepřípustné?

b)    Jsou pro posouzení přípustnosti takového omezujícího ustanovení, jako je ustanovení dotčené ve věci v původním řízení, relevantní okolnosti, které jsou ve výzvě k podání nabídky uvedeny jako odůvodnění tohoto ustanovení a které souvisejí se zachováním stavu hospodářské soutěže v linkové autobusové dopravě v regionu Helsinky a se snížením provozního rizika, které s sebou pro kvalitu dopravních služeb nese převzetí velkého objemu dopravy, jakož i zahájení provozu na změněných linkách?

____________

1     Úř. věst. 2004, L 134, s. 1; Zvl. vyd. 06/07, s. 19.