Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 19. april 2019 – Nobina Finland Oy

(Sag C-327/19)

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Korkein hallinto-oikeus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Nobina Finland Oy

De andre parter i sagen: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä og Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Præjudicielle spørgsmål

Er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF 1 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (forsyningsvirksomhedsdirektivet af 2004) til hinder for en fortolkning, hvorefter en ordregivende myndighed i en situation, hvor der kan afgives tilbud på flere eller alle delkontrakter i en kontrakt, ved hjælp af en klausul i opfordringen til at afgive tilbud kan begrænse antallet af delkontrakter, som kan tildeles en enkelt tilbudsgiver (begrænsningsklausul)?

I henhold til den begrænsningsklausul, som anvendes i den i den foreliggende sag omhandlede udbudsprocedure vedrørende bustrafik, går – når de kontraktsgenstande, som en tilbudsgiver har vundet, overstiger det i klausulen fastsatte maksimale antal køretøjsdage – den kontraktsgenstand, hvor pointforskellen mellem det bedste og det næstbedste tilbud, multipliceret med antallet af køretøjer i den pågældende kontraktsgenstand, er mindst, over til den tilbudsgiver, som har afgivet det næstbedste tilbud. Anvendelsen af begrænsningsklausulen kan føre til, at den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud på den omhandlede kontraktsgenstand, på grundlag af udbudsproceduren samlet set får tildelt kontrakt på færre køretøjsdage end den tilbudsgiver, som har afgivet det næstbedste tilbud på kontraktgenstanden.

Kan der ved bedømmelsen af denne begrænsningsklausuls lovlighed tages hensyn til, hvilket konkret resultat anvendelsen af begrænsningsklausulen i udbudsproceduren kan føre til, eller skal dette bedømmes abstrakt, således at anvendelsen af en begrænsningsklausul som den i hovedsagen omhandlede i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet af 2004 enten er lovlig eller ulovlig?

Er de omstændigheder, som i opfordringen til at afgive tilbud er anført som begrundelse for klausulen, og som omhandler konkurrencesituationen inden for linjebustrafik i regionen Helsinki og mindskelse af den driftsrisiko, som overtagelse af et stort trafikvolumen samt gennemførelse af trafik på ændrede linjer medfører for trafiktjenestens kvalitet, relevante for bedømmelsen af, om en begrænsningsklausul som den i hovedsagen omhandlede er lovlig?

____________

1     EUT 2004, L 134, s. 1.