Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 19. aprillil 2019 – Nobina Finland Oy

(kohtuasi C-327/19)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Nobina Finland Oy

Teised menetlusosalised: Helsingin seudun liikkenne-kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tõlgendus, mille kohaselt võib hankija olukorras, kus pakkumuse saab teha mitmele või kõigile lepingu osadele, piirata pakkumuse esitamise ettepanekus kasutatud tingimusega osade arvu, mille kohta võidakse ühe pakkujaga hankeleping sõlmida (piirav tingimus), on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/17/EÜ1 , millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (direktiiv 2004/17/EÜ)?

2.    Kõnealuses bussiliiklust käsitlevas hanketeates kasutatud piirava tingimuse kohaselt juhul, kui ühe pakkuja võidetud lepingu objektid ületavad tingimusega kehtestatud maksimaalset sõidukipäevade arvu, läheb lepinguobjekt, mille puhul esimese ja teise parima pakkumuse punktide vahe korrutatuna asjaomase lepinguobjekti sõidukite arvuga on kõige väiksem, üle pakkujale, kes tegi paremuselt teise pakkumuse. Piirava tingimuse kasutamine võib tuua kaasa selle, et asjaomase lepingu objekti kohta parima pakkumuse teinud pakkujaga sõlmitakse hanketeate alusel leping kokkuvõttes väiksema arvu sõidukipäevade peale, kui pakkujaga, kes tegi lepingu objekti kohta paremuselt teise pakkumuse.

Kas piirava tingimuse lubatavuse hindamisel võib võtta arvesse seda, milline võiks olla hanketeates sisalduva piirava tingimuse kasutamise konkreetne tulemus, või tuleb seda abstraktselt hinnata selliselt, et piirava tingimuse kasutamine põhikohtuasjaga sarnasel juhul on direktiivi 2004/17/EÜ kohaselt lubatud või mitte?

Kas põhikohtuasjas käsitletud piirava tingimuse lubatavuse hindamisel on olulised pakkumuse esitamise ettepanekus nimetatud tingimuse põhjendused, mis puudutavad konkurentsi säilitamist Helsingi piirkonna liinibussiliikluses ning veoteenuse kvaliteeti mõjutava käitusriisiko vähendamist, mis kaasneb suurte veomahtude ülevõtmisega ja muudetud liinide teenindamise alustamisega?

____________

1 ELT 2004, L 134, lk 1; ELT eriväljaanne 06/07, lk 19.