Language of document :

2019 m. balandžio 19 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nobina Finland Oy

(Byla C-327/19)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Nobina Finland Oy

Kitos bylos šalys: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/17/EB1 dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (2004 m. Komunalinio sektoriaus direktyva), prieštarauja toks aiškinimas, kad perkantysis subjektas tokiu atveju, kai pasiūlymas gali būti teikiamas dėl kelių ar visų sutarties pirkimo dalių, kvietime pateikti pasiūlymus taikoma sąlyga gali apriboti pirkimo dalių, dėl kurių vienas konkurso dalyvis gali sudaryti sutartį, skaičių (apribojimo sąlyga)?

2.    Remiantis apribojimo sąlyga, kuri taikoma aptariamame viešųjų pirkimų konkurse dėl susisiekimo autobusais paslaugų teikimo, tokiu atveju, kai vieno konkurso dalyvio pasiūlymas dėl sutarties dalykų pripažįstamas laimėjusiu, tačiau viršija sąlygoje nustatytą didžiausią transporto priemonės naudojimo dienų skaičių, tuomet sutarties dalykas, kurio atveju balų skirtumas tarp geriausio ir antro geriausio pasiūlymo, padaugintas iš šiame sutarties dalyke nurodyto transporto priemonių skaičiaus, yra mažiausias, paskiriamas tam konkurso dalyviui, kuris pateikė antrą geriausią pasiūlymą. Taikant apribojimo sąlygą gali atsitikti taip, kad konkurso dalyvis, kuris pateikė geriausią pasiūlymą dėl aptariamo sutarties dalyko, remiantis viešųjų pirkimų konkurso sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl apskritai mažesnio transporto priemonės naudojimo dienų skaičiaus negu tas konkurso dalyvis, kuris pateikė antrą geriausią pasiūlymą dėl sutarties dalyko.

a)    Ar vertinant apribojimo sąlygos priimtinumą galima atsižvelgti į tai, koks konkretus rezultatas būtų pasiektas taikant apribojimo sąlygą viešųjų pirkimų konkurse, o gal tai turi būti abstrakčiai vertinama, todėl tokios apribojimo sąlygos, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, taikymas pagal 2004 m. Komunalinio sektoriaus direktyvą yra arba priimtinas, arba ne?

b)    Ar vertinant apribojimo sąlygos, kuri aptariama pagrindinėje byloje, priimtinumą, yra reikšmingos kvietime pateikti pasiūlymus nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiama apribojimo sąlyga ir kurios susijusios su konkurencijos išsaugojimu Helsinkio regiono reguliariojo susisiekimo autobusais srityje ir eksploatavimo rizikos sumažinimu, kuri atsiranda perimant intensyvaus susisiekimo paslaugų teikimą ir pradedant teikti susisiekimo paslaugas pakeistuose maršrutuose ir kuri gali daryti neigiamą poveikį eismo organizavimo kokybei?

____________

1 OL L 134, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 19.