Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. aprīlī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Nobina Finland Oy

(Lieta C-327/19)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Nobina Finland Oy

Citi lietas dalībnieki: Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK 1 , ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (2004. gada Nozaru direktīva) nepieļauj interpretāciju, saskaņā ar kuru līgumslēdzēja iestāde situācijā, kur piedāvājumu var iesniegt par vairākām vai visām līguma daļām, ar uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu izmantotu noteikumu var ierobežot to daļu skaitu, kurās viens pretendents var saņemt līguma slēgšanas tiesības (ierobežojošs noteikumus)?

Saskaņā ar ierobežojošo noteikumu, kas tiek piemērots šajā lietā aplūkotajā paziņojumā par līgumu attiecībā uz autobusu pārvadājumiem, tad, ja viena pretendenta iegūtie iepirkuma priekšmeti pārsniedz noteikumā noteikto maksimālo transportlīdzekļu izmantošanas dienu skaitu, iepirkuma priekšmets, attiecībā uz kuru punktu starpība starp vislabāko un otru labāko piedāvājumu, reizinot ar šā iepirkuma priekšmeta transportlīdzekļu skaitu, ir vismazākā, pāriet uz pretendentu, kurš iesniedzis otru labāko piedāvājumu. Ierobežojošā noteikuma piemērošanas rezultātā pretendents, kurš iesniedzis vislabāko piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu, paziņojuma par līgumu dēļ var saņemt līguma slēgšanas tiesības par kopumā mazāk transportlīdzekļu izmantošanas dienām nekā pretendents, kurš par iepirkuma priekšmetu iesniedzis otru labāko piedāvājumu.

Vai, novērtējot ierobežojošā noteikuma pieļaujamību, var ņemt vērā konkrēto rezultātu, ko varētu izraisīt ierobežojošā noteikuma piemērošana paziņojumā par līgumu, vai arī tas ir jānovērtē abstrakti tā, ka tāda ierobežojoša noteikuma izmantošana kā pamatlietā saskaņā ar 2004. gada Nozaru direktīvu ir vai ir vai nav pieļaujama?

Vai, novērtējot tāda ierobežojoša noteikuma pieļaujamību kā pamatlietā, ir nozīme apstākļiem, kas noteikuma pamatošanai ir norādīti uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu un ir saistīti ar mērķi saglabāt regulāro autobusu pārvadājumu konkurences situāciju Helsinku reģionā un samazināt uzņēmējdarbības risku, ko pārvadājumu darbības kvalitātei rada liela pārvadājumu apjoma uzņemšanās un pārvadājumu uzsākšana mainītos maršrutos?

____________

1     OV 2004, L 134, 1. lpp.