Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 19 kwietnia 2019 r. – Nobina Finland Oy

(Sprawa C-327/19)

Język postępowania: fiński

Sąd odsyłający

Korkein hallinto-oikeus

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Nobina Finland Oy

Druga strona postępowania: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywa 2004/17/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych („dyrektywa sektorowa z 2004 r.”) stoi na przeszkodzie wykładni, zgodnie z którą w sytuacji, gdy oferta może zostać złożona w odniesieniu do kilku lub wszystkich części zamówienia, instytucja zamawiająca może ograniczyć liczbę części, jaka może być udzielona jednemu oferentowi (klauzula ograniczająca)?

Zgodnie z klauzulą ograniczającą zastosowaną w rozpatrywanym tu zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie dla transportu autobusowego, jeżeli wygrane przez oferenta przedmioty zamówienia przekraczają maksymalną liczbę pojazdodni określoną w tej klauzuli, przedmiot zamówienia, w odniesieniu do którego różnica w punktach między najlepszą i drugą najlepszą ofertą pomnożona przez liczbę pojazdów tego przedmiotu zamówienia jest najmniejsza, przechodzi na oferenta, który złożył drugą najlepszą ofertę. Zastosowanie klauzuli ograniczającej może doprowadzić do tego, że oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia, zostanie udzielone zamówienie na łącznie mniejszą liczbę pojazdodni na podstawie zaproszenia do ubiegania się o zamówienie niż oferentowi, który złożył drugą najlepszą ofertę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Czy przy ocenie dopuszczalności klauzuli ograniczającej można uwzględnić konkretny skutek, do jakiego może prowadzić zastosowanie klauzuli ograniczającej w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie publiczne, czy też należy oceniać to w sposób abstrakcyjny, tak że zastosowanie klauzuli ograniczającej, takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, jest dopuszczalne albo nie na podstawie dyrektywy sektorowej z 2004 r.?

Czy dla oceny dopuszczalności klauzuli ograniczającej, takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, mają znaczenie okoliczności określone w zaproszeniu do składania ofert w celu uzasadnienia klauzuli dotyczące utrzymania sytuacji konkurencyjnej w regularnym transporcie autobusowym w regionie Helsinek i zmniejszenia ryzyka operacyjnego, jakie pociąga za sobą dla jakości usług transportowych przejęcie dużego natężenia ruchu i podjęcie transportu na zmienionych trasach?

____________

1 Dz.U. 2004, L 134, s. 1.