Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 19. aprila 2019 – Nobina Finland Oy

(Zadeva C-327/19)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nobina Finland Oy

Drugi stranki v postopku: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali Direktiva 2004/17/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (sektorska direktiva iz leta 2004) nasprotuje razlagi, v skladu s katero lahko naročnik v primeru, ko lahko ponudniki ponudbe predložijo za več sklopov ali vse sklope nekega naročila, s klavzulo o omejitvi, ki jo navede v povabilu k predložitvi ponudb, omeji število sklopov, ki se lahko oddajo posameznemu ponudniku (klavzula o omejitvi)?

2.    V skladu s klavzulo o omejitvi, uporabljeno v zadevnem javnem razpisu za avtobusni prevoz, se, če predmeti naročila, ki jih je pridobil posamezen ponudnik, presegajo v klavzuli navedeno največje število voznih dni, predmet naročila, pri katerem je zmnožek razlike med točkami najboljše in druge najboljše ponudbe ter števila vozil tega predmeta naročila najmanjši, odda ponudniku, ki je predložil drugo najboljšo ponudbo. Uporaba te klavzule o omejitvi lahko povzroči, da se ponudniku, ki je za zadevni predmet naročila predložil najboljšo ponudbo, na podlagi javnega razpisa odda skupno manj voznih dni kot ponudniku, ki je za ta predmet naročila predložil drugo najboljšo ponudbo.

a)    Ali se lahko pri presoji dopustnosti klavzule o omejitvi upošteva, kakšen konkretni rezultat bi uporaba klavzule o omejitvi v razpisu lahko imela, ali pa se mora presojati abstraktno, tako da je glede na sektorsko direktivo iz leta 2004 uporaba klavzule o omejitvi, kakršna je v postopku v glavni stvari, bodisi dopustna bodisi nedopustna?

b)    Ali so pri presoji dopustnosti klavzule o omejitvi, kakršna je v postopku v glavni stvari, upoštevne okoliščine, s katerimi se v razpisu utemeljuje klavzula o omejitvi ter ki se nanašajo na konkurenčne razmere na področju linijskih avtobusnih prevozov v regiji Helsinki in z zmanjšanje operativnega tveganja, ki ga za kakovost prevoznih storitev predstavljata prevzem velikega obsega prevozov in spreminjanje linij?

____________

1     UL 2004, L 134, str. 1.