Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 19 april 2019 – Nobina Finland Oy

(Mål C-327/19)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen (Finland)

Parter i det nationella målet

Klagande: Nobina Finland Oy

Motparter: Helsingforsregionens trafik, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Tolkningsfrågor

Utgör Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG1 av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004 års försörjningsdirektiv) hinder för en tolkning enligt vilken en upphandlande enhet i en situation där ett anbud för flera eller alla delar av ett kontrakt ska lämnas in, genom en klausul i anbudsinfordran kan begränsa antalet delar som en enskild anbudsgivare kan tilldelas (begränsningsklausul)?

Enligt begränsningsklausulen, som tillämpas i den aktuella anbudsinfordran avseende busstrafik, övergår det kontraktsföremål som har den lägsta poängdifferensen mellan det bästa och näst bästa anbudet multiplicerat med antalet fordon i detta kontraktsföremål till den anbudsgivare som har lämnat det näst bästa anbudet, om de kontraktsföremål som vunnits av en anbudsgivare överstiger det maximala antalet fordonsdagar som anges i klausulen. Tillämpningen av begränsningsklausulen kan leda till att anbudsgivaren som lämnat det bästa anbudet avseende det aktuella kontraktsföremålet på grund av anbudsinfordran sammanlagt tilldelas färre fordonsdagar än anbudsgivaren som lämnat det näst bästa anbudet för det berörda kontraktsföremålet.

a)    Är det vid bedömningen av huruvida begränsningsklausulen är tillåten möjligt att beakta vilka konkreta resultat tillämpningen av en begränsningsklausul i anbudsinfordran kan få, eller ska en abstrakt bedömning ske, så att användningen av en begränsningsklausul som den i det nationella förfarandet antingen är tillåten enligt 2004 års försörjningsdirektiv eller inte?

b)    Är det relevant för bedömningen av om en begränsningsklausul som den i det nationella förfarandet är tillåten vilka omständigheter som angetts i anbudsinfordran som motivering för klausulen med avseende på att säkra konkurrenssituationen i linjetrafiken för bussar i Helsingforsregionen och minska den operativa risk som övertagande av en stor trafikvolym och igångsättande av trafik på ändrade linjer medför för trafikledningens kvalitet?

____________

1 EUT L 134, 2004, s. 1.