Language of document :

Жалба, подадена на 16 май 2019 г. от Hamas срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 6 март 2019 г. по дело T-289/15, Hamas/Съвет

(Дело C-386/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Hamas (представител: L. Glock, адвокат)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 6 март 2019 г., Hamas/Съвет, T-289/15 ;

да се произнесе окончателно по въпросите, предмет на обжалване ;

да се осъди Съвета да заплати всички съдебни разноски, направени в производствата пред Общия съд и Съда ;

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква четири основания в подкрепа на жалбата си.

Първо, като приема, че цитираните факти в точка 15 от приложение A и в точка 17 от приложение B към изложението на мотивите на актовете от март 2015 г. са изтъкнати самостоятелно от Съвета, Общият съд е: изопачил материалите по делото, заменил собствените си мотиви с тези на автора на обжалваните актове, нарушил задължението за мотивиране на решението си и лишил жалбоподателя от възможността да подготви защитата си.

Второ, Общият съд е нарушил член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, като е приел, че решение на административен орган е било прието от компетентен орган по смисъла на тази разпоредба, въпреки че то никога не е било предмет на съдебен контрол.

Трето, Общият съд е нарушил член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/93, член 296 ДФЕС, както и правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на жалбоподателя, като е приел, че британското решение е осъдително решение и че вследствие на това Съветът е бил длъжен да се съобрази доколкото е възможно с преценката на органа, който го е приел.

Четвърто, като е приел, че Hamas и Hamas IDQ представляват едно-единствено образувание, Общият съд е: нарушил правилата за тежестта на доказване, допуснал регуляризиране от Съвета на неговите мотиви в хода на производството, взел предвид доказателства без да провери дали те са били относими, нарушил състезателния характер на разискванията по фактите, изопачил материали по делото и нарушил принципа на независимост на производствата.

____________